Kategori: ALIS nyheter

2013

ALIS tveksamt till nytt förslag om herrelösa verk

I en promemoria från Justitiedepartementet föreslås en inskränkning i upphovsrättslagen för att exempelvis arkiv och bibliotek ska kunna utnyttja verk där upphovsmännen är okända eller inte går att hitta.
ALIS och flera andra upphovsrättsorganisationer anser att förslaget leder till en situation som blir svår att förutsäga för såväl användare som rättsinnehavare.
Lagförslaget bygger på ett EU-direktiv och innebär att verk som anses vara herrelösa ska kunna användas av kulturarvsinstitutioner utan att de har fått upphovsmannens tillstånd.
Enligt förslaget ska det dock först krävas en omsorgsfull efterforskning. När verket fått status som herrelöst ska det föras in i en EU-gemensam databas, och det kan därmed utnyttjas även i andra länder. Om en upphovsman så småningom ändå dyker upp ska verket inte längre anses som herrelöst, och upphovsmannen har då rätt till ersättning.
De är dock oklart vilka åtgärder den rättsinnehavare som fått ett verk klassat som herrelöst ska vidta för att klassningen ska tas bort. Det framgår inte ens vart upphovsmannen ska vända sig. ALIS saknar en analys av de faktiska situationer som kan uppstå när en rättmätig – eller orättmätig – upphovsman ger sig till känna.
Förslaget till lagtext är också ytterst svårläst, och innehåller till och med en formulering som kan läsas på två helt motsatta sätt.

Läs mer:
Regeringspromemorian Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar, Ds 2013:63
ALIS remissvar

2013

Upphovsrättens hjältar 2013 korade

Upphovsrättens hjältar 2013
Årets upphovsrättshjältar. Från vänster Björn Nilsson, Ing-Mari Gustafsson, Olle Vejde, Lars Melin, Paul Håkansson och Jan Trost.
Foto: Erik Forslund.

ALIS-priset Upphovsrättens hjältar delas i år mellan sex pristagare. De får priset för att ha värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten.

Priset delades ut på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

De sex pristagarna drabbades av upphovsrättsintrång på internetsajten StudentBay. Där lades deras läroböcker ut i elektroniskt format, utan att de själva blivit tillfrågade och utan att de fick betalt. Efter en mer än fyra år lång rättslig tvist fick de i våras rätt: hovrätten ansåg att det handlade om medhjälp till upphovsrättsintrång, vilket också blev det slutliga avgörandet i fallet.

StudentBay-domen finns att läsa på Bonus Presskopias webbplats >>

Ing-Mari Gustafsson är medförfattare till tre olika serier av matematikböcker för gymnasiet, bland dem Exponent, som innehåller både tryckta och interaktiva digitala böcker. Hon har arbetat 36 år som matematiklärare på gymnasieskolan Spyken i Lund och är nu nybliven pensionär. Hon bor i Bjärred.

Paul Håkansson har gett ut ett trettiotal böcker, främst inom el- och teleteknik. Störst spridning har hans Montörshandbok, som används på gymnasiet, av elektrikerlärlingar och yrkes- verksamma elektriker. I 13 år var han lärare vid Njudungsgymnasiet i Vetlanda, men tröttnade på dubbelarbetet. Idag arbetar han med att skriva och formge egna läromedel.

Lars Melin är docent i svenska och har undervisat om kommunikation vid Stockholms uni- versitet, Berghs School of Communication, Handelshögskolan i Stockholm och på KTH. Han har skrivit en lång rad böcker om språk och språkbruk. Den senaste heter Money talks. Om kronor, ören, tillgångar, cash flow, likvider, ltro, qe och annan bullshit och är en uppföljare på den uppmärksammade Corporate Bullshit, som kom ut 2004.

Björn Nilsson har skrivit ett tjugotal fackböcker inom beteendevetenskap och har översatt 125 böcker från engelska, danska och norska. Bland hans viktigaste verk finns Socialpsykologi. Uppkomst och utveckling och Utvecklingspsykologi och Kommunikation. Han har undervisat på universitet och högskolor i en rad länder, liksom inom offentlig förvaltning och tillverkningsindustri. Han är lektor vid högskolan i Skövde.

Jan Trost har skrivit cirka 40 böcker, varav de flesta är vetenskapliga verk. Han är professor emeritus i sociologi vid Uppsala universitet och har varit verksam som forskare och lärare i 45 år. En av hans viktigaste böcker är Unmarried Cohabitation. Hans lärobok Att förstå vardagen – med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv har kommit ut i fyra upplagor och används vid universitet och högskolor.

Olle Vejde är egen företagare och har gett ut ett 50-tal böcker inom matematik, juridik, samhällsvetenskap. Bland dem finns högskolelitteratur som Hur man räknar statistik och Minilagbok för människor med funktionsnedsättning. Han har också skrivit en Minilagbok för pensionärer. Hans senaste bok är ABC för pensionssparare. Han bor i Borlänge.

Bilden får endast användas med upphovsmannens tillstånd.

2013

Ny ordförande i ALIS

Sus Andersson har utsetts till ny styrelseordförande i ALIS.

Hon är teknik- och miljöjournalist med ett långt fackligt förflutet. Förutom sitt upphovsrättsliga engagemang har hon bland annat arbetat med tryck- och yttrandefrihetsfrågor och pressetik.

 

Uppdaterad version

 

– Det kommer att bli spännande att få arbeta med ALIS, säger Sus Andersson. Jag hoppas att fler ska bli medvetna om vad upphovsrätten innebär för den enskilda författaren, översättaren, dramatikern eller journalisten: att upphovsrätten gör det möjligt att leva på kulturskapande och kunskapsspridning.

Sus Andersson har arbetat som journalist med teknik- och miljöfokus i över 20 år. Hon har bland annat drivit webbtidningen Farad. Dessförinnan var hon redaktionssekreterare på tidningen Svensk Bokhandel, där hon bland annat bevakade utvecklingen av e-böcker.

– Jag ser massor av möjligheter i den digitala utvecklingen – det finns så många fascinerande saker att göra, när litteratur, drama och journalistik kan spridas, kombineras och användas på nya sätt. Här har ALIS en viktig uppgift att bevaka upphovsmännens intressen, säger Sus Andersson.

Sus Andersson har arbetat fackligt inom Svenska Journalistförbundet i många år. Där har hon bland annat drivit upphovsrättsprojekt.

Hon jobbar också med tryck- och yttrandefrihetsfrågor inom ramen för Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp. Här har hon bland annat varit med och skrivit en bok om digitalt källskydd.

ALIS förmedlar varje år ett antal miljoner kronor till svenska och utländska upphovsmän. Pengarna kommer dels från enskilda förlag, bokklubbar, tidskrifter och andra som vill återanvända tidigare publicerade verk, dels från stora användare som Myndigheten för tillgängliga medier, som producerar talböcker, och Sveriges Radio.

ALIS har drygt 4000 anslutna upphovsmän.

Sus Andersson efterträder Magnus Lindström, som varit ordförande i åtta år.

2013

HD meddelar inte prövningstillstånd i Student Bay-målet

Efter en lång tid av prövning, är SLFF äntligen i mål! Högsta domstolen har nu meddelat att det inte blir prövningstillstånd i Student Bay-målet. Det betyder att hovrättens avgörande därmed står fast. Åklagaren väckte åtal i målet och det har varit rättegång i såväl tings- som hovrätt under 2012. En förlust i tingsrätten vändes till vinst i hovrätten. Här dömde hovrätten för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen samt för medhjälp till försök till brott mot upphovsrättslagen. Det utdömdes också ersättningsskyldighet till SLFF:s medlemmar.

 – Att Högsta Domstolen inte beviljar prövningstillstånd betyder att våra medlemmar äntligen kan sätta punkt. Vinsten i hovrätten blev även en vinst i Högsta Domstolen, säger Jöran Enqvist, förbundsordförande i SLFF.

 – Det är viktigt att våga och orka beivra upphovsrättsintrång. Och trots vetskapen om att en resa i domstolens värld kan ta tid är det mödan värd, säger Jenny Lundström, förbundsdirektör i SLFF.

 Bakgrund

SLFF polisanmälde, 2008, aktörerna bakom webbplatsen Student Bay eftersom de tillgängliggjorde upphovsrättsligt skyddade verk på sin webbplats utan tillstånd och mot upphovsmännens vilja. Student Bay hade sedan november 2007 i kommersiellt syfte gjort upphovsmännens böcker elektroniskt tillgängliga för allmänheten. Den 27 maj 2009 stängdes webbplatsen. En delframgång för upphovsmännen. Den rättsliga frågan prövades i domstol under våren 2012 och det blev en ogillande dom i Södertörns tingsrätt. Målet överklagades till Svea Hovrätt och huvudförhandling hölls den 9 november 2012. Den 19 december 2012 ändrade Svea Hovrätt tingsrättens dom och dömde i stället till författarnas fördel. Ansvarig för webbplatsen fälldes och läromedelsförfattarna tillerkändes skadestånd. Sveriges Läromedelsförfattares Förbund var målsägande genom sina medlemmar.

2013

ALIS svarar på Litteraturutredningen

ALIS har i likhet med sina medlemsorganisationer svarat på Litteraturutredningen och kan konstatera att fastän utredningen är omfattande så vitt avser allmän skönlitteratur så har den allt för knapphändigt belyst andra litterära områden såsom fack, läromedel, dramatik och journalistik.

– “Upphovsrättens grundläggande funktion är att stimulera konstnärligt och litterärt skapande genom att ge den som har skapat något rätten att råda över och tillgodogöra sig resultatet av sitt skapande”, säger ALIS jurist Sara Forslund. “Denna grundläggande funktion har under de senaste decennierna kommit att undermineras, då upphovsmännen har fått se sin ställning som avtalsslutande part försvagas kraftigt. ALIS anser att det i utredningen inte ges en rättvisande bild dels av de litterära upphovsmännens möjligheter att försörja sig på sitt skapande, och dessutom av deras möjligheter att behålla kontrollen över och därmed aktivt kunna verka för olika typer av nyttjanden av sina verk.”

ALIS remissvar i fulltext hittar du här.

Våra medlemsorganisationers remissvar hittar du bland annat här, här och här.

2012

Stundent Bay fälldes – läromedelsförfattare får skadestånd

Idag kom domen i målet mot Student Bay. Ansvarig för webbplatsen fälldes och läromedelsförfattarna får nu skadestånd. Sveriges Läromedelsförfattares Förbund var målsägande genom sina medlemmar och krävde ersättning för upphovsrättsintrång då Student Bay tillgängliggjorde upphovsrättsligt skyddade verk på sin webbplats utan tillstånd och mot upphovsmännens vilja.

Saken prövades i våras och ogillades i tingsrätten, men överklagades till Svea Hovrätt. Huvudförhandlingar hölls den 9 november. Nu har Svea Hovrätt ändrat tingsrättens dom och dömde istället till författarnas fördel.

― En viktig markering av läromedelsförfattarnas upphovsrätt, men även en upprättelse för våra enskilda medlemmar vars verk olagligt låg tillgängliga på Student Bay, säger Jöran Enqvist, förbundsordförande, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. Här fullföljs juridiskt den seger det var i praktiken redan när Student Bay lades ner strax efter vår polisanmälan.

Bakgrund
SLFF polisanmälde, 2008, aktörerna bakom webbplatsen Student Bay eftersom de tillgängliggjorde upphovsrättsligt skyddade verk på sin webbplats utan tillstånd och mot upphovsmännens vilja. Student Bay hade sedan november 2007 i kommersiellt syfte gjort upphovsmännens böcker elektroniskt tillgängliga för allmänheten. Den 27 maj 2009 stängdes webbplatsen. En delframgång för upphovsmännen.

Ytterligare information
Jöran Enqvist, förbundsordförande i SLFF, 073-440 60 85
Jenny Lundström, förbundsdirektör i SLFF, 070-440 02 60

ALIS-priset

Stefan Lindgren – Upphovsrättens hjälte år 2012

ALIS-priset ”Upphovsrättens hjälte” gick i år till översättaren Stefan Lindgren för att han under många år kämpat för rätten till den översättning som har tagits från honom.

Motiveringen löd:

“Stefan Lindgren har rakryggat tagit ställning för sin upphovsrätt. När han upptäckte att en förläggare hade presenterat hans översättning som sin egen lät han inte saken bero utan tog saken till domstol där såväl hans tålamod som uthållighet testades allt eftersom dagar lades till år. Stefan Lindgren har visat mod då han kämpat för sin rätt och offentligt försvarat upphovsmännens rätt att kunna leva av sitt arbete och publiceras i sammanhang upphovsmannen själv valt eller godkänt. Årets pristagare har genom sitt engagemang och tydliga ställningstagande för upphovsrätten visat vägen för alla upphovsmän i landet.”

Priset delades ut på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 28 september 2012.

Bilden är tagen av Erik Forslund.

 

Bok- och biblioteksmässan

ALIS på Bok & Biblioteksmässan 2012

Kom och träffa ALIS på Bok & Biblioteksmässan!

Du hittar oss i Upphovsrättsmontern B07:22 som vi delar tillsammans med de övriga upphovsrättssällskapen Bonus, BUS och Copyswede. Vi bjuder på upphovsrättslig frågesport med fina litterära priser men framför allt så finns vi där för att besvara alla de frågor som du kan tänkas ha!

Varmt välkommen!

2012

Student Bay-åtalad frias i dom

Enligt Svd har domstolen konstaterat att upphovsrättsskyddade verk funnits tillgängliga via Student Bay men att åklagaren inte lyckats visa att den åtalade var huvudansvarig eller den som startade webbplatsen.

Företrädare för Sveriges Läromedelsförfattares förbund kallar domen en förlust för upphovsrätten.

Läs hela artikeln här.

 

2012

Student Bay-målet överklagat till hovrätten!

Läs och lyssna på intervju med Jenny Lundström, förbundsdirektör.

Tidigare

Den 27 mars kallades parterna till Södertörns tingsrätt i brottmålet mot Student Bay. Sveriges Läromedelsförfattares Förbund var målsägande genom sina medlemmar och krävde ersättning för upphovsrättsintrång. Student Bay tillgängliggjorde upphovsrättsligt skyddade verk på sin webbplats utan tillstånd och mot upphovsmännens vilja. Domen blev ogillande men har nu överklagats.

Bakgrund

I december 2008 polisanmälde SLFF aktörerna bakom webbplatsen Student Bay eftersom de tillgängliggjorde upphovsrättsligt skyddade verk på sin webbplats utan tillstånd och mot upphovsmännens vilja. Student Bay hade sedan november 2007 i kommersiellt syfte, utan läromedelsförfattarnas tillstånd, gjort upphovsmännens böcker elektroniskt tillgängliga för allmänheten. Den 27 maj 2009 stängdes webbplatsen. En framgång för upphovsmännen.

SLFF följde upp polisanmälan och lämnade för medlemmarnas räkning in skadeståndsanspråk. Åklagaren ansåg att detta mål var så väl underbyggt att han beslutade om att väcka talan mot Student Bay. SLFF:s förbundsjurist Annelie Lindmark hade säkerställt bevis samt lämnat in utförligt underlag med anspråk på skada, och hördes i rättegången. Huvudförhandlingen i målet ägde rum den 27 mars 2012 i Södertörns tingsrätt. Domen blev då ogillande men en nämdeman var tydligt skiljaktig.

Ytterligare information

Jenny Lundström, förbundsdirektör i SLFF, 070-440 02 60
Jöran Enqvist, ordförande i SLFF, 073-440 60 85