Ersättning till rättighetshavare och/eller dödsbon

För att ALIS ska kunna betala ut upphovsrättsersättning till rättighetshavare behöver vi få in underlag som styrker arvet. Vi behöver ta emot olika underlag beroende på om dödsboet har skiftats eller inte.

Om dödsboet är skiftat:

 • Bouppteckning
 • Testamente om sådant finns
 • Vidimerad kopia på arvskifteshandling
 • Utbetalningsblankett ska fyllas i och undertecknas av samtliga arvingar som har tillskiftats rättigheter (så att ALIS kan betala ut ersättningar till arvingarna individuellt)

Om dödsboet är oskiftat:

 • Bouppteckning
 • Testamente om sådant finns
 • Utbetalningsblankett ska fyllas i och undertecknas av ställföreträdaren (så att ALIS kan betala ut ersättningar till dödsboet)

Dödsbo med extern fullmakt t.ex. boutredningsman eller testamentsexekutor:

 • Bouppteckning
 • Testamente om sådant finns
 • Om ställföreträdaren är en boutredningsman förordnat av tingsrätten behöver vi få in kopia på beslutet
 • Utbetalningsblankett ska fyllas i och undertecknas av ställföreträdaren (så att ALIS kan betala ut ersättningar till dödsboet)

Om upphovsrätten finns i ett bolag

För att ALIS ska kunna betala ut upphovsrättsersättningar till ett bolag behöver vi ha in underlag som styrker det. Vi behöver ta emot:

Jag vill avstå eller överlåta den ekonomiska rätten?

Om du som rättighetshavare önskar avstå eller överlåta den ekonomiska rätten behöver en handling upprättas. Det behöver tydligt framgå av handlingen vad som gäller. Handlingen behöver sedan skickas in vidimerad till ALIS.

ALIS kan inte upprätta denna typ av handling utan ber er kontakta en familjerättsjurist för hjälp. För att hitta familjerättsjurister kan ni titta på Advokatsamfundets hemsida.

Var skickar jag in handlingarna?

Handlingar som är undertecknade eller vidimerade ska skickas in till ALIS kansli. De underlag som vi inte behöver ta emot undertecknade eller vidimerade går bra att mejla in till ALIS.