ALIS integritetspolicy

Presentation av ALIS

ALIS är en ideell organisation med syfte att verka för goda villkor för litterära upphovspersoner och stärka medvetenheten om upphovsrätten. Organisationen är bildad av Sveriges Författarförbund, Sveriges Dramatikerförbund, Journalistförbundet och Läromedelsförfattarna och företräder upphovspersoner på samtliga förbunds områden. Vi förvaltar vidareanvändningsrättigheter till anslutna upphovspersoners litterära verk och licenserar texträttigheter såväl individuellt som kollektivt. Vi fördelar även upphovsrättsliga ersättningar på uppdrag av andra.

ALIS behandling av personuppgifter

För att uppfylla syftet med verksamheten behandlar vi personuppgifter om upphovspersoner och andra rättighetshavare till litterära verk, användare av texter samt andra kontakter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) och andra relevanta lagar och regler. Den här policyn beskriver de principer vi tillämpar vid behandling av personuppgifter.

Vi behandlar aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Vi  kommer  bara  att  behandla  ditt  personnummer  när  det  är  klart  motiverat  av  ändamålet, till exempel för  att  kunna  göra  en  säker  identifiering  eller  om  det  finns  något annat  beaktansvärt  skäl.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt (det vill säga tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, till exempel namn, kontakt- och utbetalningsuppgifter.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

ALIS Administration av Litterära Rättigheter i Sverige (802401-2018) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR och andra relevanta lagar och regler.

Vilka uppgifter behandlar vi och på vilken grund?

Anslutna upphovspersoner och andra rättighetshavare till deras verk

För att uppfylla vårt uppdrag enligt anslutningsavtalet med dig kan vi komma att behandla personuppgifter såsom namn, personnummer, pseudonym, kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer, bolag eller annan juridisk person som du äger eller har uppgett att ersättningen ska betalas ut till, utbetalningsuppgifter, medlemskap i något av våra fyra stiftarförbund, ersättningar och verk, anknytning till en avliden upphovsperson som du ärvt rättigheter efter och andra uppgifter som du valt att dela med oss och som underlättar för oss i vårt uppdrag.

Andra upphovspersoner och andra rättighetshavare till deras verk

För att fullgöra rättsliga förpliktelser, såsom fördelning av avtalslicensersättningar, enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt kan vi komma att behandla personuppgifter såsom namn, personnummer, pseudonym, kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer, bolag eller annan juridisk person som du äger eller har uppgett att ersättningen ska betalas ut till, utbetalningsuppgifter, ersättningar och verk, anknytning till en avliden upphovsperson som du ärvt rättigheter efter och andra uppgifter som du valt att dela med oss och som underlättar för oss i vårt arbete med detta.

Användare av texter

För att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna hantera licensieringsärenden och fördela upphovsrättsliga ersättningar kan vi komma att behandla personuppgifter såsom namn, arbetsplats, bolag eller annan juridisk person som du äger eller har uppgett att fakturan ska ställas till, kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer, faktureringsuppgifter och andra uppgifter som du valt att dela med oss och som underlättar för oss i vårt arbete med detta.

Andra kontakter

För att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna hantera licensieringsärenden och fördela upphovsrättsliga ersättningar kan vi, till exempel i samband med att du kontaktar oss med en fråga eller vi kontaktar dig för att reda ut ett rättighetsförhållande, komma att behandla personuppgifter såsom namn, arbetsplats, kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer och andra uppgifter som du valt att dela med oss och som underlättar för oss i vårt arbete med detta.

Besökare på vår webbplats

På vår webbplats kan vi komma att behandla personuppgifter som samlas in via tekniska verktyg såsom till exempel kakor (cookies). En kaka är en liten fil som sparas på din dator/surfenhet av webbplatser du besöker. Det möjliggör att vi får information hur besökare använder vår webbplats och förbättrar även webbplatsens funktioner. Generellt finns information om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats www.pts.se.

Hur länge sparas de?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla något av de ändamål som uppgifterna samlades in för eller för att efterleva krav i lag eller förordning, begäran från tillsynsmyndighet eller föreläggande från domstol. Vi rensar löpande de uppgifter som inte längre behövs för att kunna uppfylla vårt uppdrag enligt anslutningsavtalet med dig eller hantera licensieringsärenden och fördela upphovsrättsliga ersättningar.

Tredje parts behandling av personuppgifter

För att kunna administrera dina ersättningar och för att fullfölja våra åtaganden kan vi komma att lämna ut uppgifter om dig till andra såsom personuppgiftsbiträden eller sådana som är självständiga personuppgiftsansvariga.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner, till exempel företag som tillhandahåller nödvändig drift av teknisk support och underhåll av våra it-lösningar. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträdena får de inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten på de villkor vi anger och vi i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen tecknat personbiträdesavtal med alla biträden där de garanterar bland annat säkerheten för de personuppgifter som behandlas.

Vi kan också komma att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Hur skyddas dina personuppgifter?

ALIS lägger stor vikt vid säkerhet när dina personuppgifter behandlas. Vi tillämpar tekniska och administrativa åtgärder för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska uppfylla våra angivna ändamål.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om bland annat vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter om dessa krävs för det angivna ändamålet.

Du har rätt att begära att personuppgifter raderas om de inte längre krävs för de ändamål de har samlats in eller på annat sätt behandlats, behandlas på ett olagligt sätt eller om de måste raderas enligt en rättslig förpliktelse. Tänk på att vi kan ha rätt att neka radering till exempel när personuppgifterna behandlas för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller i enlighet med lag.

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter till exempel i samband med att vi säkerställer att dina personuppgifter är korrekta.

Du har också rätt att utöva din rätt till dataportabilitet vilket innebär att du har rätt att få ut dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Vänligen notera att vissa av rättigheterna ovan enbart gäller i särskilda situationer, till exempel rätten till dataportabilitet som enbart gäller för det fall behandlingen grundar sig på ett avtal eller samtycke och behandlingen sker automatiserat.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vill utöva någon av dina rättigheter eller veta mer om någon av rättigheterna, vänligen kontakta oss enligt nedan.

E-postadress: dataskydd(at)alis.org

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), imy@imy.se, om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Uppdateringar av informationen

Denna integritetspolicy kan komma att ändras och den senaste versionen finns alltid på vår webbplats.