Om ALIS

Om ALIS

ALIS verksamhet kan delas in i några huvudområden:

Individuell- och kollektiv licensering

En del av verksamheten är ALIS individuella förvaltning av vidareanvändningsrättigheter till litterära verk. Rättigheterna ansluts till ALIS (av upphovspersonen eller dennes arvingar) genom undertecknandet av ett upphovsrättssavtal. Avtalet ger ALIS en fullmakt att förvalta anslutna upphovspersoners verk genom att förhandla, teckna avtal, inkassera och betala ut ersättningar till upphovspersonen eller arvingarna. ALIS företräder upphovspersoner verksamma inom en rad områden, däribland fack/skönlitterära författare, översättare, dramatiker, journalister och läromedelsförfattare. Vi licenserar årligen hundratals avtal/tillstånd, alltifrån återutgivning av böcker, film och scenrättigheter till publicering av enskilda dikter och artiklar.

Den andra delen av ALIS licensering sker genom kollektiva avtal, så kallade avtalslicenser. ALIS har dessutom ett antal så kallade ömsesidighetsavtal med våra utländska motsvarigheter. Dessa avtal gör det möjligt att överföra inkasserade ersättningar till utlandet samtidigt som ALIS tar emot ersättningar när svenska verk har använts utomlands.

Utbetalning av upphovsrättsersättningar

Förutom att ALIS varje kvartal betalar ut ersättningar från ovan nämnda individuella licensiering, betalar ALIS årligen ut upphovsrättsersättningar från kollektiva avtal träffade av ALIS eller på uppdrag av andra, Exempelvis för användning i Sveriges Radio, i nationella prov, kopierings- och biblioteksersättning från utlandet. En annan typ av ersättning ALIS administrerar är talboksersättningen som är en statlig kompensation för produktion av talböcker till personer med syn- eller annan läsnedsättning. Den här typen av ersättningar betalar ALIS ut till alla ersättningsberättigade, oavsett om de är anslutna till ALIS eller inte.

Har du blivit kontaktad av oss eller har vi sökt dig via en medförfattare eller förlag – återkom gärna till oss så berättar vi mer.

Påverkansarbete

En viktig del av ALIS arbete är att verka för att kunskapen om och respekten för upphovsrätten stärks. Under de första åren efter ALIS grundats drev ALIS principiellt viktiga domstolsprocesser som bidrog till att fastställa rättsläget gällande upphovspersoners rättigheter i samband med digitala nyttjanden.

Idag samarbetar ALIS med andra organisationer i Sverige och i utlandet för att sprida kunskap om upphovsrätt och förbättra villkoren för textförfattare och andra kulturskapare. ALIS är även remissinstans i frågor som rör upphovsrättslig reglering och delar årligen ut ett pris till upphovspersoner eller andra som gjort viktiga insatser för upphovsrätten.

Historik och organisation

ALIS är en ideell förening som grundades 1995 av Journalistförbundet, Dramatikerförbundet, Sveriges Författarförbund och Läromedelsförfattarna.

ALIS bildades ursprungligen för att möta de krav och frågeställningar som uppstod med anledning av digitaliseringen av den upphovsrättsliga marknaden. De första åren fokuserade verksamheten på att bevaka och verka för textförfattares intressen och rättigheter generellt, men särskilt på digitala plattformar. Arbetet resulterade bland annat i två fällande domar mot olovliga nyttjanden av verk.

Det första fallet ALIS drev gällde en publicering på Svenska Dagbladets hemsida. I det målet fastställde Svea hovrätt att tillgängliggörandet av verk på den aktuella tidningens webbsida, som tidigare med samtycke av upphovspersonen publicerats en gång i den tryckta tidningsversionen, innebar såväl ett nytt mångfaldigande av verket som ett offentligt framförande. Ett sådant tillgängliggörande krävde tillstånd av upphovspersonen och då detta inte inhämtats hade tidningen begått upphovsrättsintrång.

Det andra fallet rörde en överföring till, och offentligt framförande av publicerade verk via en artikeldatabas. Även här kom domstolen fram till att ett sådant förfarande innebar en ny exemplarframställning och ett olovligt tillgängliggörande. Detta krävde tillstånd från upphovspersonen och då sådant tillstånd inte hade inhämtats dömdes förfarandet utgöra upphovsrättsintrång.

Domarna i sin helhet finns att läsa här och här.

ALIS har under åren sedan starten utvecklats till en organisation som verkar inom en rad områden i syfte att tillvarata textskapares rättigheter.

Kansli

Helen Asker
Verksamhetschef
helen.asker(at)alis.org

Karin Ordéus (Föräldraledig)
Jurist
karin.ordeus(at)alis.org

My Berggren
Jurist
my.berggren(at)alis.org

Johanna Elliot
Handläggare
johanna.elliot(at)alis.org

Anna Sandström
Handläggare
anna.sandstrom(at)alis.org

Cecilia Bea
Administratör Mina Sidor
cecilia.bea(at)alis.org

Johanna Toth
Ekonomiadministratör
johanna.toth(at)alis.org

Malin Widert Schoug (Tjänstledig)
Handläggare/Administratör

Allmänna kontaktuppgifter till kansliet hittar du under Kontakta oss.

Styrelse

Ordförande:
Thomas Kanger

Vice ordförande:
Karin Linder – Journalistförbundet

Styrelseledamöter:
Per Kornhall – Läromedelsförfattarna (ord.)
Alice Rosenfeldt – Läromedelsförfattarna (1 suppl.)
Frida Engman – Läromedelsförfattarna (2 suppl)
Susin Lindblom Curman – Dramatikerförbundet (ord.)
Gertrud Larsson – Dramatikerförbundet (1 suppl.)
Johanna Granholm – Dramatikerförbundet (2 suppl)
Thomas Kanger – Sveriges författarförbund (ord.)
Åsa Anesäter – Sveriges författarförbund (1 suppl)
Susanne Stenros – Sveriges författarförbund (2 suppl)
Karin Linder – Journalistförbundet (ord.)
Olle Wilöf – Journalistförbundet (1 suppl.)
Ulrika Hyllert – Journalistförbundet (2 suppl)

Stadgar

Dessa stadgar gäller från 16 september 2022.

Allmänna fördelningsprinciper

Allmänna principer för fördelning av ersättning till rättighetshavare inkasserade från avtal med avtalslicensverkan

Fördelning ska i första hand ske individuellt till rättighetshavare vars verk används, i enlighet med rapporter om användning från en avtalspart.

Fördelningen ska ske likvärdigt till rättighetshavare som är anslutna och rättighetshavare som inte är anslutna till ALIS.

Ersättningen ska betalas ut så snart det är möjligt och, om det inte finns godtagbara skäl för annat, senast nio månader från utgången av det räkenskapsår då rättighetsintäkterna inkasserades.

Allmänna principer för avdrag för förvaltningsavgifter

Avdrag får göras för ALIS faktiska kostnader för förvaltningen av rättighetsintäkterna, exempelvis kostnader för att förvalta och licensiera rättigheter samt inkassera och fördela ersättningar, vilket inbegriper åtgärder för att hitta ersättningsberättigade rättighetshavare.

Avdrag sker i enlighet med ALIS stadgar och anslutningsavtal. Avdrag ska vara dokumenterade och befogade och får uppgå till högst 20% av inkasserad ersättning och/eller rättighetshavares individuella ersättningsbelopp.

Allmänna principer för avdrag som inte är förvaltningsavgifter

Avdrag som inte är förvaltningsavgifter får göras om det bedöms vara praktiskt omöjligt och/eller ekonomiskt oförsvarligt att fördela rättighetsintäkterna individuellt.

Avdrag från rättighetsintäkter ska bestämmas på sakliga grunder och vara rimliga i förhållande till de tjänster som ALIS tillhandahåller rättighetshavarna.

Avdrag från rättighetsintäkter för användning i ALIS verksamhet ska ha ett tydligt samband till en tjänst som ALIS tillhandahåller rättighetshavarna.

Avdrag från rättighetsintäkter får göras endast om tjänsten erbjuds på likvärdiga villkor till rättighetshavare som är anslutna och rättighetshavare som inte är anslutna till ALIS.

Allmänna principer för användning av medel som inte kan fördelas

Medel som inte kan fördelas för att rättighetshavaren är okänd eller inte går att hitta, trots eftersökningsarbete i enlighet med vid var tid gällande efterforskningsrutiner, får om det förflutit tre år från inkasseringsåret, och övriga förutsättningar enligt 6 och 7§§ LKFU är uppfyllda, användas för sociala eller kulturella ändamål, eller i utbildningssyfte.

ALIS allmänna principer antogs på föreningsstämma den 11 december 2019.

ALIS-priset

ALIS-priset instiftades år 2002 och delas årligen ut till upphovspersoner eller andra som gjort viktiga insatser för upphovsrätten. Nedan följer en lista över årens pristagare. Vill du nominera nästa års pristagare, skicka ditt förslag med motivering till alispriset(at)alis.org senast den 17 maj.

2022 – Ove Renqvist

Filmaren och producenten tilldelas 2022 års pris för att framgångsrikt ha stridit mot Stockholms kommun för en skälig ersättning för nyttjandet av dokumentärfilmerna ”En blick på Hötorgscity” och ”Gamla Tennstopet”.

Ove Renqvist tillsammans med Eduard Pröckl (ALIS ordförande) och Gertrud Larsson (vice ordförande, Dramatikerförbundet)


2021 – Mikael Olsson och Petra Gripp
2020 – Jack Werner
2019 – Molly Sandén
2018 – Katrin Byréus
2017 – Margareta Eklöf
2016 – Frilans Riks
2015 – Union of Belarusian Writers
2014 – Cristina Gottfridsson
2013 – Ing-Mari Gustafsson, Paul Håkansson, Lars Melin, Björn Nilsson, Jan Trost och Olle Vejde
2012 – Stefan Lindgren
2011 – Astrid Lindgrens arvingar
2010 – Bob Hanson
2009 – Carina Rydberg och Dick Harrison
2008 – Ulrika Wallenström
2007 – Den danska organisationen Samrådet for ophavsret
2006 – Per & Astrid Björgell
2005 – Claes Eriksson och Vilgot Sjöman & Karin Lidén, SvD:s journalistklubb
2004 – Astrid Jägfeldt och Journalistklubben på Skånska Dagbladet
2003 – Mårten Blomqvist och Magnus Carlsson
2002 – Clas Thor, Mian Lodalen, Lennart Hellsing, Kerstin Hallert, CJ Charpentier och Hans Hederberg

Läs tidigare nyhetsinlägg om ALIS-priset här.

Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster på ALIS kansli, men du är alltid välkommen att skicka in ditt CV till oss på ansokan(at)alis.org.

ALIS integritetspolicy

Presentation av ALIS

ALIS är en ideell organisation med syfte att verka för goda villkor för litterära upphovspersoner och stärka medvetenheten om upphovsrätten. Organisationen är bildad av Sveriges Författarförbund, Sveriges Dramatikerförbund, Journalistförbundet och Läromedelsförfattarna och företräder upphovspersoner på samtliga förbunds områden. Vi förvaltar vidareanvändningsrättigheter till anslutna upphovspersoners litterära verk och licenserar texträttigheter såväl individuellt som kollektivt. Vi fördelar även upphovsrättsliga ersättningar på uppdrag av andra.

ALIS behandling av personuppgifter

För att uppfylla syftet med verksamheten behandlar vi personuppgifter om upphovspersoner och andra rättighetshavare till litterära verk, användare av texter samt andra kontakter. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) och andra relevanta lagar och regler. Den här policyn beskriver de principer vi tillämpar vid behandling av personuppgifter.

Vi behandlar aldrig fler personuppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Vi  kommer  bara  att  behandla  ditt  personnummer  när  det  är  klart  motiverat  av  ändamålet, till exempel för  att  kunna  göra  en  säker  identifiering  eller  om  det  finns  något annat  beaktansvärt  skäl.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt (det vill säga tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, till exempel namn, kontakt- och utbetalningsuppgifter.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?

ALIS Administration av Litterära Rättigheter i Sverige (802401-2018) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR och andra relevanta lagar och regler.

Vilka uppgifter behandlar vi och på vilken grund?

Anslutna upphovspersoner och andra rättighetshavare till deras verk

För att uppfylla vårt uppdrag enligt anslutningsavtalet med dig kan vi komma att behandla personuppgifter såsom namn, personnummer, pseudonym, kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer, bolag eller annan juridisk person som du äger eller har uppgett att ersättningen ska betalas ut till, utbetalningsuppgifter, medlemskap i något av våra fyra stiftarförbund, ersättningar och verk, anknytning till en avliden upphovsperson som du ärvt rättigheter efter och andra uppgifter som du valt att dela med oss och som underlättar för oss i vårt uppdrag.

Andra upphovspersoner och andra rättighetshavare till deras verk

För att fullgöra rättsliga förpliktelser, såsom fördelning av avtalslicensersättningar, enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt kan vi komma att behandla personuppgifter såsom namn, personnummer, pseudonym, kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer, bolag eller annan juridisk person som du äger eller har uppgett att ersättningen ska betalas ut till, utbetalningsuppgifter, ersättningar och verk, anknytning till en avliden upphovsperson som du ärvt rättigheter efter och andra uppgifter som du valt att dela med oss och som underlättar för oss i vårt arbete med detta.

Användare av texter

För att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna hantera licensieringsärenden och fördela upphovsrättsliga ersättningar kan vi komma att behandla personuppgifter såsom namn, arbetsplats, bolag eller annan juridisk person som du äger eller har uppgett att fakturan ska ställas till, kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer, faktureringsuppgifter och andra uppgifter som du valt att dela med oss och som underlättar för oss i vårt arbete med detta.

Andra kontakter

För att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna hantera licensieringsärenden och fördela upphovsrättsliga ersättningar kan vi, till exempel i samband med att du kontaktar oss med en fråga eller vi kontaktar dig för att reda ut ett rättighetsförhållande, komma att behandla personuppgifter såsom namn, arbetsplats, kontaktuppgifter som adress, e-postadress och telefonnummer och andra uppgifter som du valt att dela med oss och som underlättar för oss i vårt arbete med detta.

Besökare på vår webbplats

På vår webbplats kan vi komma att behandla personuppgifter som samlas in via tekniska verktyg såsom till exempel kakor (cookies). En kaka är en liten fil som sparas på din dator/surfenhet av webbplatser du besöker. Det möjliggör att vi får information hur besökare använder vår webbplats och förbättrar även webbplatsens funktioner. Generellt finns information om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats www.pts.se.

Hur länge sparas de?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla något av de ändamål som uppgifterna samlades in för eller för att efterleva krav i lag eller förordning, begäran från tillsynsmyndighet eller föreläggande från domstol. Vi rensar löpande de uppgifter som inte längre behövs för att kunna uppfylla vårt uppdrag enligt anslutningsavtalet med dig eller hantera licensieringsärenden och fördela upphovsrättsliga ersättningar.

Tredje parts behandling av personuppgifter

För att kunna administrera dina ersättningar och för att fullfölja våra åtaganden kan vi komma att lämna ut uppgifter om dig till andra såsom personuppgiftsbiträden eller sådana som är självständiga personuppgiftsansvariga.

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner, till exempel företag som tillhandahåller nödvändig drift av teknisk support och underhåll av våra it-lösningar. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträdena får de inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten på de villkor vi anger och vi i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen tecknat personbiträdesavtal med alla biträden där de garanterar bland annat säkerheten för de personuppgifter som behandlas.

Vi kan också komma att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Hur skyddas dina personuppgifter?

ALIS lägger stor vikt vid säkerhet när dina personuppgifter behandlas. Vi tillämpar tekniska och administrativa åtgärder för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Åtkomst till dina personuppgifter ges endast till de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska uppfylla våra angivna ändamål.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att erhålla kostnadsfri information om bland annat vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter om dessa krävs för det angivna ändamålet.

Du har rätt att begära att personuppgifter raderas om de inte längre krävs för de ändamål de har samlats in eller på annat sätt behandlats, behandlas på ett olagligt sätt eller om de måste raderas enligt en rättslig förpliktelse. Tänk på att vi kan ha rätt att neka radering till exempel när personuppgifterna behandlas för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller i enlighet med lag.

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter till exempel i samband med att vi säkerställer att dina personuppgifter är korrekta.

Du har också rätt att utöva din rätt till dataportabilitet vilket innebär att du har rätt att få ut dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Vänligen notera att vissa av rättigheterna ovan enbart gäller i särskilda situationer, till exempel rätten till dataportabilitet som enbart gäller för det fall behandlingen grundar sig på ett avtal eller samtycke och behandlingen sker automatiserat.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vill utöva någon av dina rättigheter eller veta mer om någon av rättigheterna, vänligen kontakta oss enligt nedan.

E-postadress: dataskydd(at)alis.org

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), imy@imy.se, om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Uppdateringar av informationen

Denna integritetspolicy kan komma att ändras och den senaste versionen finns alltid på vår webbplats.