Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

En avtalslicens är ett avtal som träffats mellan användaren av ett upphovsrättsligt skyddat verk och en organisation som företräder ett flertal svenska upphovspersoner på det specifika området (i ALIS fall textområdet) Avtalslicensen innebär att ett visst användande är tillåtet utan tillstånd från varje enskild rättighetshavare. Avtalslicensmodellen har sin grund i upphovsrättslagen och syftar till att möjliggöra licensering i situationer när det är svårt att reglera användandet genom individuella avtal. En avtalslicens kan omfatta upphovspersoner som inte är medlemmar i/anslutna till organisationen i fråga (samt även utländska upphovspersoner). Man brukar säga att avtalet får utsträckt verkan. De avtalslicenser ALIS betalar ut ersättningar ifrån finns samlade här med övriga utbetalningar vi administrerar.

 • Avräkning:
  • Kontrollera så att alla dina uppgifter stämmer, om inte kontakta oss.
 • Meddelande om att dina verk har använts i något sammanhang inklusive utbetalningsblankett:
 • Meddelande om ersättning avseende en upphovsperson vars verk du är rättighetshavare till:
 • Information om att ditt verk blivit talbok:
  • Läs genom informationen du tagit emot och läs mer om talbok. ALIS kommer kontakta dig och inhämta dina utbetalningsuppgifter när du har talboksersättning att vänta.
 • ALIS har kontaktat dig avseende ALIS förvaltningsuppdrag inklusive avtal:
  • Ring eller mejla om du har frågor på utskickad information.
 • Om vi har kontaktat dig postledes: skicka ett mejl till uppgiven mejladress och be om mer information. Det går även bra att kontakta oss per telefonnumret som är uppgivet på följebrevet.
 • Om du har fått ett mejl inklusive en excel-fil: I excel-filen hittar du de texter som har använts med dig (eller den upphovsperson vars rättigheter du innehar) som namngiven upphovsperson. Vi vill kontrollera att detta stämmer och om verket skrivits ut korrekt.
 • Oavsett information i följebrev eller mejl, tveka inte att kontakta oss vid funderingar.

Läs mer om ärvda texträttigheter och dödsbon här.

Under året inhämtar ALIS kontinuerligt utbetalningsuppgifter från nya betalningsmottagare. Utbetalningar sker löpande under året i olika avtal. Se mer information om specifika avtal under Olika ersättningar ALIS hanterar. Om du skickat in utbetalningsblanketten efter att vi kontaktat dig om att du har ersättning att vänta, kommer du ta emot en avräkning vid nästa utbetalningstillfälle. Upphovsrättsersättningen betalas ut mellan 7-14 dagar efter det datum avräkningen skickades ut. Avräkningen skickar vi ut per mejl eller via post i de fall vi saknar din mejladress. Avräkningen innehåller specifik information om när utbetalningen sker samt information om vilket konto vi för över ersättningen till etc. Vi ber dig återkomma om någon eller flera av uppgifterna inte stämmer.

Kontakta ALIS alternativt skicka in dina ändrade utbetalningsuppgifter på vår utbetalningsblankett.

ALIS kan betala ut upphovsrättsersättningar till fysiska personer, dödsbon, enskilda firmor samt bolag. Om du är osäker på vem du ska ange som betalningsmottagare kan du läsa mer om moms och skatt här, men vi råder dig att kontakta Skatteverket för fler frågor.

ALIS kan betala ut ersättningar till bankkonton utanför Sverige. Fyll i blanketten och skicka in till ALIS.

Alla upphovsrättsersättningar utom talboksersättningen kan utbetalas till bolag. Skicka in dina uppgifter med ALIS utbetalningsblankett. Glöm inte bifoga registerutdrag som kan hämtas på Skatteverket.

Vi kan i dagsläget inte göra utbetalningar på andra sätt än de vi gör nu, alltså inga avi:er eller Swish.

Talboksersättningen är personlig, den kan inte överlåtas och kan därför inte betalas ut till ett bolag. Undantag är enskild firma.

Ersättningen är vidare skattepliktig, samt pensions– och sjukpenninggrundande. Mottagarna måste själva betala sociala avgifter på de belopp de erhåller. Ersättningarna är inte momspliktiga.

Läs mer här om talböcker- och talboksersättning.

Ersättningen från ALIS utbetalas i form av en bruttosumma. Detta innebär att du som mottagare ansvarar för att dina sociala avgifter och skatt blir inbetalt till Skatteverket.

ALIS skickar kontrolluppgift till Skatteverket på den upphovsrättsersättning vi betalat ut. Vi skickar även en kontrolluppgift för talboksersättningen med Sveriges författarförbund som avsändare. Som betalningsmottagare tar du emot kontrolluppgiften i början på året i de fall du fått ersättning året innan.

Läs mer om skatt och moms här. För frågor om din deklaration kontakta Skatteverket.

ALIS kan komma att behöva underlag som visar att man är godkänd för F-skatt eller för F-skatt med villkor (FA-skatt). Det går att hitta på Skatteverkets hemsida.

Om du som fyllt i en utbetalningsblankett angett ett företag som betalningsmottagare så behöver vi ett registerutdrag från dig. Det går att hitta på Skatteverkets hemsida.

Legimus hemsida kan du söka på författarnamn och verk för att se vilka böcker som finns tillgängliga som talböcker. För att som upphovsperson få exemplar av framställda talböcker kontakta Myndigheten för tillgängliga medier.

Om dina verk finns tillgängliga som talböcker så måste en användning skett och rapporterats till ALIS, rapporteringen av dina verk ska generera minst 100 enheter under det föregående året. Talbokersättningen har en utbetalningsgräns om 500 sek. Vid eventuell utbetalning kommer ALIS kontakta dig för utbetalningsuppgifter om dessa inte redan inhämtats. Mer info om framställningen av talböcker finns på denna sida.

En ljudbok är en för kommersiellt syfte inläst bok som likt andra nyttjanden kräver tillstånd av upphovspersonen. En talbok däremot, är en ljudupptagning som framställs på basis av en totalinskränkning i upphovspersonens ensamrätt. Denna inskränkning stadgas i 17 § och 17 a §. upphovsrättslagen. Läs mer om upphovsrätt och undantag här.

ALIS tar emot och bearbetar ersättningar i olika avtal samtidigt, vi kan i vissa fall komma att ta emot ett större antal ersättningar än förväntat, som varit innestående. Tiden det tar att leta betalningsmottagare och koppla ersättningen vi tagit emot till rätt person kan variera mellan avtalen. Därför har ALIS även betalat ut ersättningar från tidigare år.

Det kan även vara så att ALIS har haft innestående ersättning som inte utbetalas på grund av att utbetalningsgränsen per betalningsmottagare ännu inte uppnåtts, eller för att vi inte haft tillräckliga utbetalningsuppgifter.

Varje land har sin ordning, och enskilda sätt att hantera biblioteksersättning. ALIS betalar ut biblioteksersättning från Holland. ALIS arbetar med att få fler ömsesidighetsavtal på plats.

När vi tar emot en rapport bearbetar vi den samlat för alla upphovspersoner som finns med i rapporten. När den är färdigbearbetad (vilket innebär bland annat inhämtande av kontouppgifter när det behövs, uppdatering av register, matchning till rätt upphovsperson i registret samt utredningar av dödsbon) betalar vi ut ersättningarna.