Typer av licensieringar

En betydelsefull del av ALIS verksamhet är den enskilda licensieringen. Den innebär att ALIS tecknar avtal med dig som textanvändare avseende en viss upphovspersons verk för ett visst specifikt ändamål. Licenserna är i de flesta fall formulerade som enkla tillstånd. Dessa utfärdas av ALIS och innehåller de villkor som gäller för användningen.

I de fall särskild redovisning är nödvändig eller användningen är av löpande natur, till exempel vid bokutgivning med flera upplagor, tecknas ett formellt avtal som mer i detalj reglerar nyttjandet. I bägge fallen är vår strävan att ge en så snabb och lyhörd service som möjligt för dig som textanvändare.

ALIS har även möjlighet att självständigt eller tillsammans med våra stiftarförbund licensiera för en mängd upphovspersoner samtidigt i olika sammanhang. Vi har sedan tidigare flera stora avtal med betydande textanvändare som ställer krav på långsiktiga och flexibla lösningar.

Beroende på omständigheterna kan avtalen formuleras antingen som övergripande licenser, som täcker exempelvis hela ALIS-kollektivet, eller som ramavtal. Det sistnämnda innebär att villkoren för upplåtelsen förhandlas fram i ramavtalet men själva upplåtelsen av rättigheter sker efter hand i enskilda avtal som hänvisar till ramavtalet. På det viset binder man som textanvändare inte upp sig för fler verk än de man är säker på kommer att användas.

Vid all licensiering utgår ersättning till upphovspersonen. Denna ersättning är normalt antingen en framförhandlad eller tariffbestämd fast summa eller så beräknas den enligt en royaltymodell.