Allmänna fördelningsprinciper

Allmänna principer för fördelning av ersättning till rättighetshavare inkasserade från avtal med avtalslicensverkan

Fördelning ska i första hand ske individuellt till rättighetshavare vars verk används, i enlighet med rapporter om användning från en avtalspart.

Fördelningen ska ske likvärdigt till rättighetshavare som är anslutna och rättighetshavare som inte är anslutna till ALIS.

Ersättningen ska betalas ut så snart det är möjligt och, om det inte finns godtagbara skäl för annat, senast nio månader från utgången av det räkenskapsår då rättighetsintäkterna inkasserades.

Allmänna principer för avdrag för förvaltningsavgifter

Avdrag får göras för ALIS faktiska kostnader för förvaltningen av rättighetsintäkterna, exempelvis kostnader för att förvalta och licensiera rättigheter samt inkassera och fördela ersättningar, vilket inbegriper åtgärder för att hitta ersättningsberättigade rättighetshavare.

Avdrag sker i enlighet med ALIS stadgar och anslutningsavtal. Avdrag ska vara dokumenterade och befogade och får uppgå till högst 20% av inkasserad ersättning och/eller rättighetshavares individuella ersättningsbelopp.

Allmänna principer för avdrag som inte är förvaltningsavgifter

Avdrag som inte är förvaltningsavgifter får göras om det bedöms vara praktiskt omöjligt och/eller ekonomiskt oförsvarligt att fördela rättighetsintäkterna individuellt.

Avdrag från rättighetsintäkter ska bestämmas på sakliga grunder och vara rimliga i förhållande till de tjänster som ALIS tillhandahåller rättighetshavarna.

Avdrag från rättighetsintäkter för användning i ALIS verksamhet ska ha ett tydligt samband till en tjänst som ALIS tillhandahåller rättighetshavarna.

Avdrag från rättighetsintäkter får göras endast om tjänsten erbjuds på likvärdiga villkor till rättighetshavare som är anslutna och rättighetshavare som inte är anslutna till ALIS.

Allmänna principer för användning av medel som inte kan fördelas

Medel som inte kan fördelas för att rättighetshavaren är okänd eller inte går att hitta, trots eftersökningsarbete i enlighet med vid var tid gällande efterforskningsrutiner, får om det förflutit tre år från inkasseringsåret, och övriga förutsättningar enligt 6 och 7§§ LKFU är uppfyllda, användas för sociala eller kulturella ändamål, eller i utbildningssyfte.

ALIS allmänna principer antogs på föreningsstämma den 11 december 2019.