Vår verksamhet

ALIS har fyra medlemmar i form av sina stiftande förbund (Sveriges Författarförbund, Journalistförbundet, Dramatikerförbundet och Läromedelsförfattarna). Stiftarförbunden erbjuder sina medlemmar möjlighet att teckna ett förvaltningsavtal rörande medlemmens vidareanvändningsrättigheter, ett förvaltningsuppdrag som förbunden därefter kan överlämna till ALIS efter vederbörliga beslut. Även rättighetshavare efter avlidna upphovspersoner samt de levande upphovspersonerna som inte når upp till förbundens medlemskrav har möjlighet att få sina vidareanvändningsrättigheter förvaltade av ALIS, detta sker genom ett tecknande av ett förvaltningsavtal direkt med ALIS.

Till dags dato har drygt 4 000 litterära upphovspersoner eller dess rättighetshavare tecknat ett förvaltningsavtal av de typer som nämns ovan. Den som bor eller är medborgare i ett annat land än Sverige kan teckna ett förvaltningsavtal på samma sätt och med samma verkan som en svensk upphovsperson/rättighetshavare kan göra.

Förvaltningsuppdraget innebär att rättighetshavaren uppdrar åt ALIS att förvalta dennes upphovsrättsliga intressen i vidareanvändningshänseende. ALIS uppgift är att förhandla, teckna avtal, inkassera och utbetala ersättningar samt att verka för att upphovspersoners ideella och ekonomiska rättigheter respekteras när deras verk vidareanvänds. Med vidareanvändning menas all användning som sker utanför det så kallade primäravtalet, som är det första avtalet om nyttjande av verket. Uppdragets närmare omfattning framgår av innehållet i de avtal som ALIS/stiftarorganisationerna tecknar med upphovspersonen/rättighetshavaren. Läs mer om den licensiering som ALIS utför här.

ALIS betalar ut ersättning även till andra upphovspersoner än de som tecknat ett förvaltningsavtal. Detta gör ALIS bland annat utifrån att ALIS är en avtalslicensutlösande organisation. I ALIS databas finns utbetalningsuppgifter till drygt 10 000 litterära upphovsmän och deras arvingar. Läs mer om ALIS förvaltningar här.

I uppdraget till ALIS ingår även att arbeta för att respekten för upphovsrätten stärks. Läs mer om ALIS värnande av upphovsrätten här.