Värna upphovsrätten

Eftersom ALIS företräder ett mycket stort antal upphovsmän och rättighetshavare är vår förhandlingsposition god, vilket leder till bra ersättningsnivåer när verk används. Genom vår erfarenhet av textlicensiering vet vi var skäliga ersättningsnivåer bör ligga.

ALIS är remissinstans när ändringar av upphovsrättsliga lagar förbereds. På det viset förstärks upphovspersoners röst i frågor som rör deras rättigheter. ALIS driver även principiellt viktiga intrångsärenden och domstolsprocesser.

Representanter från ALIS är också ofta ute och föreläser och informerar om upphovsrättsfrågor.