Undantag från ensamrätten

Upphovspersonens ensamrätt till sitt verk begränsas av ett antal undantag i upphovsrättslagens andra kapitel. Dessa finns till för att balansera upphovspersonens ensamrätt mot allmänhetens intresse av att i vissa fall få använda verk utan tillstånd från upphovspersonen. Även om ett visst användande träffas av ett undantag ska upphovspersonens ideella rätt till verket alltid respekteras, och upphovspersonens namn ska därmed anges.

Kopior för privat bruk

Ett av de för allmänheten kanske mest betydelsefulla undantagen från upphovspersonens ensamrätt till sitt verk finns i upphovsrättslagens 12§ och handlar om rätten att kopiera ett verk för privat bruk. Med privat bruk menas att användningen av verket inte ska ha att göra med någon slags kommersiell eller professionell verksamhet. Att använda ett verk hemma på fritiden anses således vara privat bruk. Om verket visas upp på en arbetsplats är det inte privat bruk.

Rätten att kopiera är begränsad till ett eller ett fåtal exemplar. Denna begränsning tydliggör ytterligare att undantaget endast medger kopiering för just privat bruk. När det gäller rätten att kopiera litterära verk begränsar lagen även hur stor andel av verket som får kopieras. Det är inte tillåtet att kopiera hela eller större delen av en bok, men man har rätt att kopiera ett begränsat stycke, som en sida eller ett kapitel. Dikter, sångtexter och andra litterära verk av begränsad omfattning får kopieras i sin helhet.

Citat

För att inte hindra det fria utbytet av åsikter och saklig information i den allmänna debatten är citaträtten undantagen upphovspersonens ensamrätt enligt upphovsrättslagens 22§. Man får endast citera ur verk som är offentliggjorda, och detta ska göras enligt god sed. God sed innebär här att citatet ska ha någon slags relevans som hjälpmedel för den egna texten. Man brukar tala om att citatet ska ha ett lojalt syfte. Används ett citat när man kritiserar en text anses detta normalt uppfylla kravet på lojalt syfte, oavsett om kritiken är positiv eller negativ. Om man endast använder ett citat för att locka uppmärksamhet till sin egen text anses dock citatet inte ha ett lojalt syfte.

Det saknas en exakt generell gräns för hur mycket man får citera, utan det heter att citering får ske i den omfattning som motiveras av ändamålet. Beroende på sammanhanget kan alltifrån ett fåtal ord till åtskilliga rader anses berättigat. Generellt kan sägas att man bör följa vad som är vedertaget för det sammanhang man uttrycker sig i. I vetenskapliga fackpublikationer är det exempelvis kutym med längre citat än vad som är fallet i kvällstidningar.

När man citerar någon annans verk ska upphovspersonens ideella rätt alltid respekteras. Detta sker exempelvis genom att man anger upphovspersonens namn och hänvisar till vilket verk ett citat är hämtat från, samt genom att citatet inte används i ett kränkande sammanhang. Det är inte heller tillåtet att ändra i citat på annat vis än att exempelvis förkorta ord med vedertagna förkortningar.

Allmänna handlingar

Speciella upphovsrättsliga regler gäller för verk som utgörs av eller ingår i allmänna handlingar. Följande typer av handlingar omfattas inte alls av upphovsrätt:

• Författningstexter
• Domar, allmänna råd och yttranden från myndigheter
• Myndighetsbeslut
Sammanställningar som myndigheter ger ut, såsom handböcker, lagkommentarer och informationstidningar, omfattas inte heller av upphovsrättslig ensamrätt. Upphovspersonens ideella rätt måste ändå respekteras, och man ska alltså ange källa när man använder sig av materialet.
Följande typer av verk omfattas av upphovsrätt trots att de utgör eller ingår i en allmän handling:

• Kartor
• Tekniska förebilder
• Datorprogram
• Verk som skapats för undervisning
• Verk som är resultatet av vetenskaplig forskning
• Alster av bildkonst
• Musikaliska verk
• Diktverk
• Verk av vilka exemplar genom en myndighets försorg tillhandahålls allmänheten i samband med affärsverksamhet

Bibliotek och allmänna arkiv

De allmänna biblioteken och arkiven har genom ett undantag i upphovsrättslagens 16§ rätt att kopiera ur skyddade verk. Bestämmelsen medger rätt att framställa kopior för att tillgodose önskemål från enskilda besökare, och tar sikte på situationer när det är olämpligt att låna ut originalverket – exempelvis när verket är mycket gammalt och fragilt. Man har också rätt att kopiera för bevarande-, kompletterings- eller forskningsändamål, samt för användning i läsapparater.

Anpassade verk till personer med läsnedsättning

Att tillgängliggöra verk som är anpassade för personer med syn- eller annan läsnesättning är enligt 17§ff undantaget upphovsrättslagens bestämmelser om ensamrätt. Detta innebär exempelvis att var och en har rätt att omarbeta en text till:

• Stor stil
• Lättläst text
• Elektronisk text
• Punktskrift
• Teckenspråk

Bibliotek och andra organisationer som benämns i upphovsrättslagen har även rätt att göra ljudupptagningar av verk för att på så vis anpassa dem för funktionshindrade personer. Det är med stöd av denna bestämmelse som Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) kan framställa exempelvis talböcker för personer med läsnedsättning.