Vad kan ALIS göra för dig?

En upphovsperson eller rättighetsinnehavare efter en avliden upphovsperson kan teckna anslutningsavtal med ALIS. På så vis ger de oss i uppdrag att exklusivt förvalta all vidareanvändning av sina litterära verk. Med det menas all användning som sker utanför primäravtalet, som är det första avtalet om nyttjande av verket. Det kan till exempel handla om att ha med en dikt i en antologi eller återpublicera en artikel i en tidskrift. Vidareanvändning rör också verk som spelas in på CD/DVD, streamas, används i en databas eller på en hemsida på internet. ALIS företräder överstigande 4 000 svenska upphovspersoner.

ALIS utfärdar tillstånd för (licensierar) vidareanvändning av dina litterära verk. Med vidareanvändning avses sådan användning av dina verk som inte regleras i primäravtalet, det vill säga det avtal som du träffar första gången ditt verk ges ut/offentliggörs.

Vem kan ALIS hjälpa?

ALIS företräder upphovspersoner som är litterärt verksamma, exempelvis frilansjournalister, författare och dramatiker. Verkskatalogen är följaktligen mycket bred.

För att bli ansluten till ALIS krävs att du är upphovsperson på det litterära området. Du kan också ansluta dig såsom rättighetsinnehavare till avliden upphovspersons verk.

Därför att ALIS genom sin representativitet och storlek har bättre förutsättningar att förhandla fram avtal om vidareanvändning med bra villkor än om du som enskild upphovsperson gör det själv. Vi gör det också enklare för dig eftersom du inte behöver tänka på avtal och förhandlingar när någon vill använda ditt verk.

Genom ditt anslutningsavtal med ALIS (upphovsrättsavtal) får vi ditt exklusiva uppdrag att förvalta vidareanvändningsrättigheterna till dina verk. Det betyder att ALIS förhandlar fram, inkasserar och fördelar upphovsrättsersättning när någon vill vidareanvända ditt verk i något sammanhang. Anslutningsavtalet med ALIS medför också att du förbinder dig att endast skriva primäravtal i enlighet med stiftarförbundens rekommendationer.

Din anslutning till ALIS är gratis. Vid en eventuell licensiering dras dock alltid ett administrationsavdrag (i dagsläget 20 % för den enskilda licensieringen) från inkasserat belopp.