Vill någon använda ditt verk?

För det fall att du har blivit kontaktad av någon som vill vidareanvända ditt redan publicerade verk och du är ansluten till ALIS bör du vidarebefordra frågan till oss. Då vi på ALIS jobbar dagligdags med att tillförsäkra litterärt verksamma upphovspersoners skälig ersättning för användning av deras verk så vet vi bättre än många vad för slags ersättning du bör erhålla för olika typer av nyttjanden. På ALIS är vi också noggranna med att tillse att omfattningen på licensen inte är större eller går längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till det tilltänkta nyttjandet.

Kontakta kansliet (kontaktuppgifter hittar du här) eller skicka ett e-postmeddelande till juridik(at)alis.org så svarar vi så fort vi hinner!

Har någon använt ditt/ert verk utan lov?

Om ditt verk har använts utan vederbörligt tillstånd har vi även möjlighet att lägga upp ett intrångsärende. Det innebär att vi, efter att ha diskuterat saken med dig, kontaktar den som har använt verket utan lov och ser till att nyttjandet upphör och förhandlar om vilken ersättning som intrångsgöraren ska betala.

Om varken du eller ALIS gett tillstånd för nyttjandet har det skett ett intrång i din upphovsrätt (såvida inte användningen faller in under ett undantag i upphovsrättslagen). Då kan du kontakta ALIS som undersöker möjligheterna att beivra intrånget genom att kontakta intrångsgöraren och kräva ersättning och se till att nyttjandet upphör. Intrångsärenden bedrivs i mån av tid och efter principiella överväganden.