Historik och organisation

Historik och organisation

ALIS är en ideell förening som grundades 1995 av Journalistförbundet, Dramatikerförbundet, Sveriges Författarförbund och Läromedelsförfattarna.

ALIS bildades ursprungligen för att möta de krav och frågeställningar som uppstod med anledning av digitaliseringen av den upphovsrättsliga marknaden. De första åren fokuserade verksamheten på att bevaka och verka för textförfattares intressen och rättigheter generellt, men särskilt på digitala plattformar. Arbetet resulterade bland annat i två fällande domar mot olovliga nyttjanden av verk.

Det första fallet ALIS drev gällde en publicering på Svenska Dagbladets hemsida. I det målet fastställde Svea hovrätt att tillgängliggörandet av verk på den aktuella tidningens webbsida, som tidigare med samtycke av upphovspersonen publicerats en gång i den tryckta tidningsversionen, innebar såväl ett nytt mångfaldigande av verket som ett offentligt framförande. Ett sådant tillgängliggörande krävde tillstånd av upphovspersonen och då detta inte inhämtats hade tidningen begått upphovsrättsintrång.

Det andra fallet rörde en överföring till, och offentligt framförande av publicerade verk via en artikeldatabas. Även här kom domstolen fram till att ett sådant förfarande innebar en ny exemplarframställning och ett olovligt tillgängliggörande. Detta krävde tillstånd från upphovspersonen och då sådant tillstånd inte hade inhämtats dömdes förfarandet utgöra upphovsrättsintrång.

Domarna i sin helhet finns att läsa här och här.

ALIS har under åren sedan starten utvecklats till en organisation som verkar inom en rad områden i syfte att tillvarata textskapares rättigheter.