Skapa förfrågan

Skapa förfrågan

Beskriv användning

Avser din förfrågan ett tidigare ärende?

Förklaringar

Om din förfrågan avser tilltryck av en publikation som redan har ett ärendenummer hos ALIS, vänligen ange detta. Ärendenumret står med på det tidigare tillståndet samt fakturan.

Antologier och andra samlingspublikationer där textbidrag i form av externa, tidigare utgivna verk utgör en betydande del av innehållet.

Med en användning menas antingen ett tryckt exemplar av verket, ett digitalt exemplar av verket (som kan vara i textformat eller i ljudformat) eller digital åtkomst till verket för en individuell slutanvändare i upp till tre år.

Publikationer med till största delen homogent innehåll som inte är att betrakta som samlingsverk. Externa texter i publikationen får sammanlagt inte utgöra mer än 5% av innehållet i publikationen.

Med en användning menas antingen ett tryckt exemplar av verket, ett digitalt exemplar av verket (som kan vara i textformat eller i ljudformat) eller digital åtkomst till verket för en individuell slutanvändare i upp till tre år.

Med läromedel menas publikationer eller produkter som är särskilt ägnade att användas i undervisning. Ett och samma läromedel kan finnas i endast ett eller i flera olika format. Formaten kan vara t ex (i) tryckt bok, (ii) e-bok (som har samma utseende som den tryckta boken men är i digital form), (iii) lösenordskyddad webbplats dit individuella slutanvändare (t ex elever och/eller lärare) tillgång ges tillgång med individuella inloggningsuppgifter (här kan verket i fråga förekomma antingen som a) digital text eller som b) digitalt ljud eller som c) digital text och ljud i anslutning till varandra), (iv) lärarhandledning (i tryckt eller i digital form) eller (v) ett annat format.

Med större publikationer avses dagspress med en upplaga överstigande 100 000 exemplar och periodiska tidskrifter med en upplaga överstigande 30 000 exemplar.

För användning av verk i ideella litteratur- och kulturtidskrifter med en liten upplaga om upp till 5 000 exemplar, kontakta ALIS för mer information.

5-Med mindre publikationer avses dagspress med en upplaga om upp till 100 000 exemplar och periodiska tidskrifter med en upplaga om upp till 30 000 exemplar.

För användning av verk i ideella litteratur- och kulturtidskrifter med en liten upplaga om upp till 5 000 exemplar, kontakta ALIS för mer information.

För användning av verk i ideella litteratur- och kulturtidskrifter med en liten upplaga om upp till 5 000 exemplar, kontakta ALIS för mer information.

Med en användning menas ett exemplar av verket.

Med en användning menas ett exemplar av verket.

Priserna gäller per verk i original eller i översättning som placeras på webbplatser.

För databaser, digitala produkter och plattformar som innehåller verk och nås via internet får särskild överenskommelse träffas, kontakta ALIS för mer information.

5.3. Sociala medier/tredjemansplattformar

Användning av andras upphovsrättsligt skyddade verk i sociala medier/på tredjemansplattformar (exempelvis YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr) förutsätter tillstånd. För användning av textverk i text-, ljud- och/eller bildform i sociala medier/på tredjemansplattformar krävs särskild överenskommelse, kontakta ALIS för mer information.

Priserna avser offentligt framförande genom uppläsning på scen, inför publik eller på allmän plats av prosa eller lyriktexter. Priserna gäller per verk och så många framförandetillfällen som klareras rättigheter för vid ett och samma tillfälle.

6.3. Uppläsning av dramatik eller framförande av prosa, lyrik eller dramatik genom dramatisering

För uppläsning av dramatik eller framförande av prosa, lyrik eller dramatik genom dramatisering krävs särskild överenskommelse, kontakta ALIS för mer information.

För användning av verk i film, tv, radio eller podcast krävs särskild överenskommelse, kontakta ALIS för mer information.

Tariffen avser kopiering utöver Bonus Copyright Access kopieringsavtal som begränsas av den s k 15/15-regeln (som innebär att upp till 15% eller 15 sidor får kopieras ur en bok, självfallet endast under förutsättning att användaren har tecknat ett kopieringsavtal med Bonus Copyright Access). Tariffen avser, till skillnad från Bonus Copyrights Access kopieringsavtal, endast upphovspersonens rättigheter.

Ersättning utgår för lyrik med 3,50 SEK per verk och uppsättning (alt. per verk och digitalt tillgängliggörande för en individuell slutanvändare) och för prosa med 2,50 SEK per sida och uppsättning (alt. per sida och digitalt tillgängliggörande för en individuell slutanvändare).

För användning av verk på offentliga platser, t ex på litterära skyltar, parkbänkar, stenhällar, eller andra nyttjanden där verk tillgängliggörs på offentlig plats krävs särskild överenskommelse. Kontakta ALIS för mer information.

Ange det totala antalet användningar för ert planerade nyttjande. Med en användning menas t.ex.

  • Ett tryckt exemplar av verket
  • Ett digitalt exemplar av verket (som kan vara i textformat eller i ljudformat)
  • Digital åtkomst till verket för en individuell slutanvändare i upp till tre år
  • Ett framförande (uppläsning, teaterföreställning, dramatisk uppläsning)
  • Tidsperiod om månader

Ange vilka olika format ni använder. Glöm inte att ni måste söka tillstånd för det totala antalet användningar för samtliga format.

Tarifferna för professionella användare tillämpas för allt innehåll som används yrkesmässigt/inom ramen för en professionell verksamhet av organisationer, företag, myndigheter eller individer med eller utan direkt vinstintresse med sin verksamhet.

Tarifferna för ideella användare tillämpas för innehåll som inte används yrkesmässigt/inom ramen för någon professionell verksamhet, och där det inte finns varken något direkt eller indirekt vinstintresse med verksamheten eller användningen.

Uppger ni er som ideell användare kommer ALIS att godkänna er förfrågan innan tillstånd utfärdas.

Klicka här för att komma till prislistan.

Har du frågor om formuläret kan du kontakta oss här så svarar vi snart vi kan eller ring oss på vår telefontid.