Moms och skatt

Ersättningen från ALIS utbetalas i form av en bruttosumma. Detta innebär att du som mottagare ansvarar för att dina sociala avgifter och skatt blir inbetalda till Skatteverket. ALIS skickar kontrolluppgifter på bruttobeloppet till Skatteverket.

Ersättning för upplåtelser eller överlåtelser av upphovsrättigheter till litterära verk är momspliktig med en momssats om 6%. Ersättning som administreras och utbetalas av ALIS är att betrakta som sådan ersättning.

Momsplikten uppkommer dock endast om ersättningen är ett utflöde av yrkesmässig verksamhet. Var och en som bedriver näringsverksamhet där omsättningen är momspliktig och sker inom Sveriges gränser är dock skyldig att redovisa moms. Med näringsverksamhet menas att verksamheten bedrivs självständigt, med varaktighet och med ett vinstsyfte. Det är enbart dessa kriterier som avgör om man ska redovisa moms eller inte. Det har därför ingen egentlig betydelse om man innehar en A- eller F-skattsedel. Man kan nämligen vara skyldig att redovisa moms även om man inte bedriver sin verksamhet som ett bolag.

Om du är författare, skribent eller översättare och har en yrkesmässig litterär verksamhet anses de royaltyinkomster som du får genom denna verksamhet uppkomna i näringsverksamhet. Om verksamheten däremot är tillfällig och inte kan ses som yrkesmässig (hobby), är royaltyinkomsterna att betrakta som inkomst av tjänst.

Om du är skyldig att redovisa moms skall du momsregistrera dig hos Skatteverket. Detta gör du genom att fylla i en ”Skatte- och avgiftsanmälan”. För mer detaljerad information ber vi dig att kontakta Skatteverket.

Följande krävs för att ALIS ska kunna betala ut en ersättning:

Beloppsgräns
Den generella beloppsgränsen för en utbetalning är lägst 100 kronor. ALIS kan välja att göra undantag från denna regel, och betala ut även ett lägre belopp. Belopp som understiger 100 kronor ackumuleras för senare utbetalning.

Beloppsgränsen för talboksersättning är 500 kronor.  Ersättningar för nyttjanden år 1 betalas ut år 2 om ersättningen överstiger 500 kronor. Om inte ersättningen når beloppsgränsen så ackumuleras ersättningen till nästa år.

Utbetalningsuppgifter
ALIS måste enligt gällande lagstiftning få vissa utbetalningsuppgifter för att kunna betala ut ersättning. Dessa uppgifter lämnas på denna utbetalningsblankett och/ eller utbetalningsblankett för talboksersättning, som ska fyllas i av alla betalningsmottagare och skickas till ALIS.

Moms och andra skatteregler
Den som bedriver yrkesmässig verksamhet som upphovsperson redovisar moms på sin ersättning. ALIS betalar ut ersättning med moms om betalningsmottagaren anger momsplikt i utbetalningsblankett, uppger momsregistreringsnummer och i förekommande fall bifogar ditt registerutdrag om du betalar F-skatt.

Kostnader för utbetalning
Utbetalning genom överföring till bankkonto och bankgiro kostar 1,50 kronor samt överföring till plusgiro kostar 3,00 kronor. Dessa kostnader står ALIS för. Kontantutbetalning inom Sverige kostar 25 kronor och en utlandsbetalning kostar 40 kronor. Dessa kostnader står betalningsmottagaren för, och beloppen dras från den utbetalade ersättningen.