Kategori: <span>2013</span>

2013

ALIS tveksamt till nytt förslag om herrelösa verk

I en promemoria från Justitiedepartementet föreslås en inskränkning i upphovsrättslagen för att exempelvis arkiv och bibliotek ska kunna utnyttja verk där upphovsmännen är okända eller inte går att hitta.
ALIS och flera andra upphovsrättsorganisationer anser att förslaget leder till en situation som blir svår att förutsäga för såväl användare som rättsinnehavare.
Lagförslaget bygger på ett EU-direktiv och innebär att verk som anses vara herrelösa ska kunna användas av kulturarvsinstitutioner utan att de har fått upphovsmannens tillstånd.
Enligt förslaget ska det dock först krävas en omsorgsfull efterforskning. När verket fått status som herrelöst ska det föras in i en EU-gemensam databas, och det kan därmed utnyttjas även i andra länder. Om en upphovsman så småningom ändå dyker upp ska verket inte längre anses som herrelöst, och upphovsmannen har då rätt till ersättning.
De är dock oklart vilka åtgärder den rättsinnehavare som fått ett verk klassat som herrelöst ska vidta för att klassningen ska tas bort. Det framgår inte ens vart upphovsmannen ska vända sig. ALIS saknar en analys av de faktiska situationer som kan uppstå när en rättmätig – eller orättmätig – upphovsman ger sig till känna.
Förslaget till lagtext är också ytterst svårläst, och innehåller till och med en formulering som kan läsas på två helt motsatta sätt.

Läs mer:
Regeringspromemorian Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar, Ds 2013:63
ALIS remissvar

2013

Upphovsrättens hjältar 2013 korade

Upphovsrättens hjältar 2013
Årets upphovsrättshjältar. Från vänster Björn Nilsson, Ing-Mari Gustafsson, Olle Vejde, Lars Melin, Paul Håkansson och Jan Trost.
Foto: Erik Forslund.

ALIS-priset Upphovsrättens hjältar delas i år mellan sex pristagare. De får priset för att ha värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten.

Priset delades ut på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

De sex pristagarna drabbades av upphovsrättsintrång på internetsajten StudentBay. Där lades deras läroböcker ut i elektroniskt format, utan att de själva blivit tillfrågade och utan att de fick betalt. Efter en mer än fyra år lång rättslig tvist fick de i våras rätt: hovrätten ansåg att det handlade om medhjälp till upphovsrättsintrång, vilket också blev det slutliga avgörandet i fallet.

StudentBay-domen finns att läsa på Bonus Presskopias webbplats >>

Ing-Mari Gustafsson är medförfattare till tre olika serier av matematikböcker för gymnasiet, bland dem Exponent, som innehåller både tryckta och interaktiva digitala böcker. Hon har arbetat 36 år som matematiklärare på gymnasieskolan Spyken i Lund och är nu nybliven pensionär. Hon bor i Bjärred.

Paul Håkansson har gett ut ett trettiotal böcker, främst inom el- och teleteknik. Störst spridning har hans Montörshandbok, som används på gymnasiet, av elektrikerlärlingar och yrkes- verksamma elektriker. I 13 år var han lärare vid Njudungsgymnasiet i Vetlanda, men tröttnade på dubbelarbetet. Idag arbetar han med att skriva och formge egna läromedel.

Lars Melin är docent i svenska och har undervisat om kommunikation vid Stockholms uni- versitet, Berghs School of Communication, Handelshögskolan i Stockholm och på KTH. Han har skrivit en lång rad böcker om språk och språkbruk. Den senaste heter Money talks. Om kronor, ören, tillgångar, cash flow, likvider, ltro, qe och annan bullshit och är en uppföljare på den uppmärksammade Corporate Bullshit, som kom ut 2004.

Björn Nilsson har skrivit ett tjugotal fackböcker inom beteendevetenskap och har översatt 125 böcker från engelska, danska och norska. Bland hans viktigaste verk finns Socialpsykologi. Uppkomst och utveckling och Utvecklingspsykologi och Kommunikation. Han har undervisat på universitet och högskolor i en rad länder, liksom inom offentlig förvaltning och tillverkningsindustri. Han är lektor vid högskolan i Skövde.

Jan Trost har skrivit cirka 40 böcker, varav de flesta är vetenskapliga verk. Han är professor emeritus i sociologi vid Uppsala universitet och har varit verksam som forskare och lärare i 45 år. En av hans viktigaste böcker är Unmarried Cohabitation. Hans lärobok Att förstå vardagen – med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv har kommit ut i fyra upplagor och används vid universitet och högskolor.

Olle Vejde är egen företagare och har gett ut ett 50-tal böcker inom matematik, juridik, samhällsvetenskap. Bland dem finns högskolelitteratur som Hur man räknar statistik och Minilagbok för människor med funktionsnedsättning. Han har också skrivit en Minilagbok för pensionärer. Hans senaste bok är ABC för pensionssparare. Han bor i Borlänge.

Bilden får endast användas med upphovsmannens tillstånd.

2013

Ny ordförande i ALIS

Sus Andersson har utsetts till ny styrelseordförande i ALIS.

Hon är teknik- och miljöjournalist med ett långt fackligt förflutet. Förutom sitt upphovsrättsliga engagemang har hon bland annat arbetat med tryck- och yttrandefrihetsfrågor och pressetik.

 

Uppdaterad version

 

– Det kommer att bli spännande att få arbeta med ALIS, säger Sus Andersson. Jag hoppas att fler ska bli medvetna om vad upphovsrätten innebär för den enskilda författaren, översättaren, dramatikern eller journalisten: att upphovsrätten gör det möjligt att leva på kulturskapande och kunskapsspridning.

Sus Andersson har arbetat som journalist med teknik- och miljöfokus i över 20 år. Hon har bland annat drivit webbtidningen Farad. Dessförinnan var hon redaktionssekreterare på tidningen Svensk Bokhandel, där hon bland annat bevakade utvecklingen av e-böcker.

– Jag ser massor av möjligheter i den digitala utvecklingen – det finns så många fascinerande saker att göra, när litteratur, drama och journalistik kan spridas, kombineras och användas på nya sätt. Här har ALIS en viktig uppgift att bevaka upphovsmännens intressen, säger Sus Andersson.

Sus Andersson har arbetat fackligt inom Svenska Journalistförbundet i många år. Där har hon bland annat drivit upphovsrättsprojekt.

Hon jobbar också med tryck- och yttrandefrihetsfrågor inom ramen för Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp. Här har hon bland annat varit med och skrivit en bok om digitalt källskydd.

ALIS förmedlar varje år ett antal miljoner kronor till svenska och utländska upphovsmän. Pengarna kommer dels från enskilda förlag, bokklubbar, tidskrifter och andra som vill återanvända tidigare publicerade verk, dels från stora användare som Myndigheten för tillgängliga medier, som producerar talböcker, och Sveriges Radio.

ALIS har drygt 4000 anslutna upphovsmän.

Sus Andersson efterträder Magnus Lindström, som varit ordförande i åtta år.

2013

HD meddelar inte prövningstillstånd i Student Bay-målet

Efter en lång tid av prövning, är SLFF äntligen i mål! Högsta domstolen har nu meddelat att det inte blir prövningstillstånd i Student Bay-målet. Det betyder att hovrättens avgörande därmed står fast. Åklagaren väckte åtal i målet och det har varit rättegång i såväl tings- som hovrätt under 2012. En förlust i tingsrätten vändes till vinst i hovrätten. Här dömde hovrätten för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen samt för medhjälp till försök till brott mot upphovsrättslagen. Det utdömdes också ersättningsskyldighet till SLFF:s medlemmar.

 – Att Högsta Domstolen inte beviljar prövningstillstånd betyder att våra medlemmar äntligen kan sätta punkt. Vinsten i hovrätten blev även en vinst i Högsta Domstolen, säger Jöran Enqvist, förbundsordförande i SLFF.

 – Det är viktigt att våga och orka beivra upphovsrättsintrång. Och trots vetskapen om att en resa i domstolens värld kan ta tid är det mödan värd, säger Jenny Lundström, förbundsdirektör i SLFF.

 Bakgrund

SLFF polisanmälde, 2008, aktörerna bakom webbplatsen Student Bay eftersom de tillgängliggjorde upphovsrättsligt skyddade verk på sin webbplats utan tillstånd och mot upphovsmännens vilja. Student Bay hade sedan november 2007 i kommersiellt syfte gjort upphovsmännens böcker elektroniskt tillgängliga för allmänheten. Den 27 maj 2009 stängdes webbplatsen. En delframgång för upphovsmännen. Den rättsliga frågan prövades i domstol under våren 2012 och det blev en ogillande dom i Södertörns tingsrätt. Målet överklagades till Svea Hovrätt och huvudförhandling hölls den 9 november 2012. Den 19 december 2012 ändrade Svea Hovrätt tingsrättens dom och dömde i stället till författarnas fördel. Ansvarig för webbplatsen fälldes och läromedelsförfattarna tillerkändes skadestånd. Sveriges Läromedelsförfattares Förbund var målsägande genom sina medlemmar.

2013

ALIS svarar på Litteraturutredningen

ALIS har i likhet med sina medlemsorganisationer svarat på Litteraturutredningen och kan konstatera att fastän utredningen är omfattande så vitt avser allmän skönlitteratur så har den allt för knapphändigt belyst andra litterära områden såsom fack, läromedel, dramatik och journalistik.

– “Upphovsrättens grundläggande funktion är att stimulera konstnärligt och litterärt skapande genom att ge den som har skapat något rätten att råda över och tillgodogöra sig resultatet av sitt skapande”, säger ALIS jurist Sara Forslund. “Denna grundläggande funktion har under de senaste decennierna kommit att undermineras, då upphovsmännen har fått se sin ställning som avtalsslutande part försvagas kraftigt. ALIS anser att det i utredningen inte ges en rättvisande bild dels av de litterära upphovsmännens möjligheter att försörja sig på sitt skapande, och dessutom av deras möjligheter att behålla kontrollen över och därmed aktivt kunna verka för olika typer av nyttjanden av sina verk.”

ALIS remissvar i fulltext hittar du här.

Våra medlemsorganisationers remissvar hittar du bland annat här, här och här.

2013

Katapultpriset 2013

2013 års Katapultpris för bästa svenska skönlitterära debut 2012 tilldelas Eija Hetekivi Olsson för romanen Ingenbarnsland (Norstedts) och Sami Said för romanen Väldigt sällan fin (Natur och Kultur).

Katapultprisets jury, som utgörs av Skönlitterära sektionens styrelse i Sveriges Författarförbund, har motiverat priset enligt följande. Eija Hetekivi Olssons roman Ingenbarnsland överrumplar läsaren med ett konstruktivt raseri, där de invanda ordboksorden bänts sönder och satts ihop igen i språklig protest. Med lika delar omtanke och aggressivitet är romanen en rapport från villkorslöshetens nollpunkt, ett stycke intensivt frätande litteratur om hur man växer utan att förminska andra, ett bångstyrigt frankensteinfuckyoufinger rakt upp i samhällets bortvända ansikte.

Sami Said har med romanen Väldigt sällan fin uppfunnit en helt egen, kantig och rapportartad litterär stil som med virtuos precision och humorn som bundsförvant, berättar, överraskar och underhåller, dock på dristigt avstånd från dramaturgiska nöjesfält. Med skyggheten som en lågintensivt glödande röd tråd genom hela texten lyckas Sami Said, med det omöjliga: Att kombinera en stark berättarauktoritet med ett slags bräckligt tvivel över det sagda.

Pristagarna belönas med 25 000 kronor vardera.

Årets sponsorer är:
Aftonbladets kulturredaktion
Dagens Nyheters kulturredaktion
Expressens kulturredaktion
Salomonsson Agency
Sydsvenskans kulturredaktion
Sveriges Författarförbund

Katapultpristagare sedan 1991
1991: Rolf Almström, Sånt man säger Noveller (Norstedts)
Mats Miljand, Landstigning Roman (Legenda)
1992: Karin Bellman, En dag som den här Dikter (Bonniers)
1993: Mats Söderlund, Det står en pöbel på min trapp Dikter (Bonniers)
1994: Alexander Skantze, Grattis Gud! Roman (Bonniers)
1995: Cecilia Davidsson, En av dessa nätter Noveller (Bonniers)
1996: Cilla Naumann, Vattenhjärta Roman (Bonniers)
1997: Hans Gunnarsson, Bakom glas Noveller (Bonniers)
1998: Jan Wolf-Watz, Södra Västerbottens kustland Dikter (Norstedts)
1999: Mirja Unge, Det var ur munnarna orden kom Roman (Anamma)
2000: Robert Ståhl, Om Dikter (Lejd)
2001: Mons Kallentoft, Pesetas Roman (Legenda)
2002: Caterina Pascual Söderbaum, Sonetten om andningen Prosa (Lejd)
2003: Pauline Wolff, Bilder av Malin Roman (Bonniers)
2004: Alexandra Coelho Ahndoril, Stjärneborg Roman (Bonniers)
2005: Ida Börjel, Sond Dikter (OEI Editör)
2006: Elise Ingvarsson, Beror skrymmande på Dikter (Norstedts)
Martin Högström, Transfutura Dikter (OEI editör)
2007: Martina Lowden, Allt Roman (Modernista)
2008. Sofia Rapp Johansson, Silverfisken Dikter (Bonniers)
2009: Hassan Loo Sattarvandi, Still Roman (Bonniers)
2010: Måns Wadensjö, Förlossningen Roman (Modernista)
2011: Eli Levén, Du är rötterna som sover vid mina fötter
och håller jorden på plats Roman (Norstedts)
2012: Naima Chahboun, Okunskapens arkeologi Dikter (Norstedts)

2013

Crowdfunding möjlighet för journalistiken

Journalistikens affärsmodeller är i kris och branschen måste söka alternativa inkomstkällor. I rapporten “Alternativ finansiering av journalistiken” från Journalistförbundets styrelse framhålls exempelvis crowdfunding som en möjlig väg.
− Vi måste vara öppna för förändringar när det gäller finansieringsformer. Ett exempel är crowdfunding som blir allt vanligare, framför allt internationellt. Det väsentliga är inte var pengarna kommer ifrån, utan att lagar och yrkesregler upprätthålls, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Journalistförbundet välkomnar alternativa finansieringsformer men för att journalistiken ska fungera krävs full redaktionell integritet, att spelregler om press- och yrkesetik antas och efterlevs, att det finns en ansvarig utgivare i redaktionell ställning samt att finansieringen är transparent.
− Många företag intresserar sig mer och mer för så kallad brand journalism. Den stora utmaningen är att förena det med redaktionell integritet. Ett exempel där detta haltar är Handelsbanken-TV som har bankens presschef som ansvarig utgivare, vilket inte är så lyckat om man vill betona redaktionellt oberoende, säger Jonas Nordling.

Journalistförbundet samlade i november över 170 företrädare för att diskutera framtidens utmaningar för journalistiken. Journalistförbundets styrelse har i rapporten “Journalistikens förutsättningar i en digital värld” sammanfattat huvudspåren från diskussionerna.

Båda rapporterna hittar du här.