Ersättningar ALIS betalar ut

Ersättningar ALIS betalar ut

ALIS betalar ut olika typer av upphovsrättsersättningar dels genom egna licensavtal, såväl individuella som kollektiva (avtalslicenser), dels på uppdrag av andra organisationer. Vi administrerar och betalar även ut talboksersättningen, som är en kompensationsordning med kulturpolitiska förtecken.

Utbetalningarna sker vid flera, olika tillfällen under året, du kan hitta när en specifik ersättning betalas ut i utbetalningsplanen nedan.

En del av utbetalningarna kommer ifrån andra organ som redan på ett eller annat sätt har tillstånd att använda upphovsrättsligt skyddade verk. Den här typen av ersättningar betalar ALIS ut till alla upphovspersoner/rättighetshavare, oavsett om de är anslutna till ALIS eller inte.

När vi tar emot en rapport bearbetar vi den samlat för alla upphovspersoner som finns med i rapporten. När den är färdigbearbetad betalar vi ut ersättningarna i enlighet med redovisningen.

Den andra delen av utbetalningar kommer från ALIS individuella förvaltning av vidareanvändningsrättigheter till litterära verk. Är du intresserad av att ALIS förvaltar dina texträttigheter?

ALIS betalar ut upphovsrättsersättningar från:

ALCS (Authors’ Licensing and Collecting Society)

Upphovsrättsersättningen från ALCS avser fotokopiering från Storbritannien och Nordirland. ALIS betalar ut upphovsersättningen en gång om året.

ALIS individuella licensiering

Upphovsrättsersättningen avser ALIS individuella förhandlingar för upphovspersoner vars texträttigheter förvaltas av ALIS. ALIS betalar ut dessa ersättningar varje kvartal.

Bokcirkeln

ALIS har i uppdrag från Sveriges författarförbund att betala ut upphovsrättsersättningen för verk som använts i bokhandlares bokcirklar. ALIS tar emot rapporter från både mindre och större bokhandlare. ALIS betalar ut ersättningen en gång om året.

Copydan

Kopieringsersättningen från Copydan avser kopiering av upphovsrättsligt skyddat material som skett på skolor i Danmark i undervisningssyfte. ALIS tar emot redovisningar via Bonus Copyright Access. Kopieringsersättningen från Copydan räknas fram på grundval av statistik som lärare på ett större antal skolor rapporterar årligen till Copydan. ALIS betalar ut ersättningen en gång per år.

Lira (Cedar)

Upphovsrättsersättningen från Lira avser holländsk biblioteksersättning. ALIS betalar ut ersättningen en gång om året.

Nationella proven

Upphovsrättsersättningen från Nationella proven avser medverkan i nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Frågor om ersättningen besvaras av ALIS, frågor om användningen av verken i proven besvaras av Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Avtalet med Gruppen för Nationella prov är en så kallad avtalslicens. ALIS betalar ut ersättningar från avtalet två gånger per år.

Sanasto

Upphovsrättsersättningen från Sanasto avser nyttjande av upphovsrättsligt skyddade verk som medverkat i finsk radio och tv. ALIS betalar ut ersättningen en gång om året.

Sveriges Radio

ALIS har i uppdrag från Sveriges Författarförbund att betala ut upphovsrättsersättning för verk som sänts i Sveriges Radio. ALIS betalar ut ersättningen varje kvartal.

Sveriges Television

ALIS har i uppdrag från SVT att betala ut upphovsrättsersättning för verk som medverkat i TV-program, i enlighet med redovisning från SVT.

Publit

ALIS har i uppdrag från Publit att betala ut upphovsrättsersättningar från försäljning av titlar via Publit. ALIS betalar ut ersättningen en gång om året.

Talbok

ALIS har i uppdrag från Sveriges Författarförbund och staten att betala ut talboksersättningen. Talboksersättningen betalas ut två gånger per år (en ordinarie och en extrautbetalning).

Sveriges Begravningsbyråers förbund (SBF)

ALIS har tecknat en avtalslicens med SBF för verk som används i byråernas begravningsverksamhet. Rapportering och utbetalning från avtalet sker en gång per år.

Fonus

ALIS har tecknat en avtalslicens med Fonus för verk som används i byråernas begravningsverksamhet. Rapportering och utbetalning från avtalet sker en gång per år.