Etikett: <span>SFF</span>

Nyhet

Varning för tveksamma avtalsförslag från Modernista

Författarförbundet och ALIS varnar översättare och arvingar för tveksamma avtalsförslag från förlaget Modernista.

Författarförbundet och ALIS har den senaste tiden varit i kontakt med ett stort antal översättare och arvingar efter översättare, som blivit kontaktade med förfrågningar om förvärvande av återutgivningsrätten till äldre översättningar. Det rör sig om avtalsförslag som i delar påminner om Författarförbundets och Förläggareföreningens standardformulär för nya översättningsuppdrag. Avtalen skiljer sig dock åt i väsentliga delar. Avtalsförslagen är inte heller anpassade efter återutgivningssituationen, utan har karaktären av uppdragsavtal.

Rättsinnehavarna erbjuds att välja mellan tre alternativa ersättningsmodeller. Dessa är antingen en klumpsumma att utbetalas vid publicering, en royaltymodell eller ett vinstdelningsavtal (50/50). Att notera är att avtalen inte innebär någon nyttjandeplikt, vilket leder till att förlaget genom avtalen binder upp rättigheter för längre tid utan att förbinda sig att ge ut översättningarna. Nyttjas inte översättningarna utgår ingen ersättning för upplåtelserna.

Det har även kommit till vår kännedom att Modernista i vissa fall förvärvar rättigheterna till översättningarna trots att originalrättigheterna finns hos andra förlag. Detta kan för rättsinnehavarna innebära negativa effekter, såsom risk för inlåsning av rättigheterna, om förlagen inte skulle komma överens om en vidarelicensiering. Författarförbundet och ALIS ifrågasätter också det rimliga i att ett förlag på detta sätt förvärvar rättigheter utan egen ekonomisk insats (vilket blir fallet när nyttjandeplikt saknas i avtalet), i förmodat syfte att behålla en mellanskillnad vid vidarelicensiering.

Vi har erfarit att många rättsinnehavare som är anslutna till ALIS har velat hänvisa Modernista till ALIS för vidare förhandling. Rättsinnehavarna har fått till svar att förlaget anser sig vara för litet för att förhandla med ALIS. Modernista har också menat att det tar lång tid att förvärva rättigheter genom ALIS. I de fall då rättsinnehavarna har stått på sig har Modernista dragit sig ur.

I sammanhanget vill Författarförbundet och ALIS påminna om vikten av att kontrollera att tidigare utgivande förlag inte längre har några rättighetsanspråk. Du kan undersöka om rättigheter har gått tillbaka, och i sådana fall om det finns en så kallad hembudsskyldighet (vilket inte är ovanligt), genom att titta i tidigare avtal. Om du saknar tillgång till dessa kan du istället kontakta tidigare utgivande förlag med en fråga. Att utreda att rättigheterna är tillgängliga för återutgivning kan ta lite tid, men är nödvändigt för att försäkra dig om att du inte återupplåter rättigheter i strid med tidigare avtal.

Har du fått ett erbjudande som liknar det beskrivna, eller i övrigt har frågor eller funderingar kring återutgivningar, är du mycket välkommen att höra av dig till oss på Författarförbundet och ALIS.

Du når oss på följande vis:

Författarförbundet: juridik@sff.info eller 08-545 132 00 (välj rådgivning)

ALIS: juridik(at)alis.org eller 08-411 98 10

Pressfrågor ALIS: Sus Andersson, styrelseordförande, 070-953 01 66

2010

Sveriges Författarförbund tar strid för upphovsmännens backlist

Hundratals författare och översättare tar tillbaka sina bokrättigheter från förlagen. Som en följd av att förlag successivt försämrat villkoren och krävt allt vidlyftigare rättigheter erbjuder Sveriges Författarförbund sedan en tid tillbaka sina medlemmar hjälp med att återta rätten till titlar som inte längre finns i lager. Även ALIS erbjuder en liknande tjänst till sina anslutna upphovsmän som inte är medlemmar i Författarförbundet. Klicka på denna länk för mer information om detta.

“Det är självklart att upphovsmännen ska tillförsäkras rätten till sina verk, och därmed ha möjlighet till vidare licensiering, när förlagen inte längre ger ut böckerna enligt avtal”, säger ALIS ordförande Magnus Lindström i en kommentar.

En länk till Författarförbundets pressmeddelande finns här.

2009

Sveriges Författarförbund startar publiceringstjänsten Dejavu

Sveriges Författarförbund meddelade igår att man startar en publiceringstjänst för print-on-demand av medlemmarnas tidigare utgivna verk.

Så här skriver förbundet i ett pressmeddelande: “Med ny teknik kan det svenska kulturarvet återuppväckas. Allt tyder på att tusentals böcker som inte längre finns i handeln har läsare – bara inte tillräckligt många för att förlagen ska satsa på en nyutgåva. Författarförbundets satsning på Dejavu erbjuder därför en unik publiceringstjänst. Dejavu ska vara ett alternativ för författare och översättare som vill ta kontrollen över tidigare utgivna verk.”

Läs hela pressmeddelandet här.

Gå till Dejavus hemsida genom att klicka här.

2009

Bonnierförlagen avvisar förhandlingsframställan

Som vi tidigare har skrivit om har Bonnierförlagen på bred front skickat ut nya primäravtal samt e-boks- och print on demand-avtal till sina författare och översättare. Avtalen erbjuder mycket dåliga villkor, som dessutom går emot tidigare hävdvunnen praxis på marknaden. Såväl Författarförbundet som ALIS uppmanar alla upphovsmän att inte skriva på dessa avtal utan istället skicka in dem till oss.

Författarförbundet har med anledning av dessa nya avtal begärt förhandlingar med Bonnierförlagen men begäran har avvisats. Läs mer om detta i förbundets pressmeddelande nedan:

Pressmeddelande den 27 augusti 2009

Bonnierförlagen AB avvisar förhandlingsframställan från Sveriges Författarförbund

Bonnierförlagen utfärdade under våren ensidigt framtagna avtalsvillkor som de begär att författare ska acceptera.

Författarförbundet har tvingats konstatera att avtalsvillkoren på ett flertal punkter är oacceptabla. Förbundet begärde därför i juni förhandlingar med Bonnierförlagen AB, för att uppnå ramavtal om villkoren för förlagsavtal. Tyvärr har Bonnierförlagen AB valt att avvisa förbundets förhandlingsframställan. Det inträffade innebär att författare kan komma att känna sig tvingade att gå med på de presenterade villkoren för att få boken utgiven av något av förlagen inom Bonnierförlagen AB.

Det inträffade är oacceptabelt med hänsyn till de långtgående och opreciserade rättighetsupplåtelser från författaren till Bonnierförlagen som villkoren innebär. Till exempel förvärvas rättigheter till exploateringsformer som ännu inte existerar. Detta utgör ett allvarligt brott mot hittillsvarande avtalspraxis på författarområdet.

Fortfarande år 2009 finns ingen föreskrift i upphovsrättslagen som säkerställer att Bonnierförlagen sätter sig ner med Sveriges Författarförbund och förhandlar om grundvillkoren för utgivning inom skön- fack- samt barn- och ungdomslitteraturen. Istället fortsätter den dåliga tradition som innebär att den i Sverige marknadsledande förlagsgruppen ensidigt kan uppställa villkoren för utgivning.

− Det är tydligen möjligheterna att använda författarnas texter i e-boks- och print on demand-format som gör att Bonnierförlagen kastar anständigheten överbord. De digitala användningsformerna är naturligtvis värda lika seriösa författaravtal som de traditionella bokavtalen, säger Sveriges Författarförbunds ordförande Mats Söderlund.

Kontaktpersoner:
Mats Söderlund, ordförande: 0702-28 92 25
AnnChristin Gräns, förbundsdirektör: 0705-50 98 03

Sveriges Författarförbund (SFF) är en facklig organisation för författare och litterära översättare. SFF har, sedan 1893, arbetat med ekonomiska, juridiska och sociala frågor som rör det litterära yrkesutövandet. För närvarande har SFF omkring 2 600 medlemmar. SFFs uppgift är att tillvarata och bevaka medlemmarnas ekonomiska och ideella intressen, men också att erbjuda en plattform för brett och internationellt utbyte av erfarenheter mellan författare och översättare. SFFs mål är en stark och sammanhållen yrkesgrupp som tillsammans kan arbeta för att stärka författarnas och översättarnas rättigheter.

2009

Fortsatt undermåliga Bonnier-avtal

Som vi meddelat tidigare skickar Bonniers på bred front ut avtal om e-böcker, print on demand och mp3-böcker till sina författare. Avtalen innebär dessvärre undermåliga villkor på flera viktiga punkter, bl. a. när det gäller ersättningen. Författarförbundet har på nytt varnat sina medlemmar att inte skriva på dessa avtal. I följebrev till de nya utskicken från Bonniers framgår det att man tagit till sig av kritiken och justerat avtalstexten på vissa punkter. Man kan därför lätt få uppfattningen att Författarförbundet godkänt de nya versionerna. Sä är inte fallet.

Vi vill därför på nytt uppmana till att inte skriva under de aktuella avtalen utan skicka in dem till ALIS. På basis av lämnat förvaltningsuppdrag har vi möjlighet att förhandla fram bättre villkor för din räkning. Det går utmärkt att kontakta oss på juridik(at)alis.org

2009

“Bonniers nya avtal sämre än Googles”

Författarförbundets ordförande Mats Söderlund skriver idag i DN Kultur och går till hårt angrepp mot Bonnierförlagens nya mallavtal för e-böcker som i många avseenden ger författaren sämre villkor än Google-uppgörelsen, vilken Bonniers avfärdade tidigare i veckan. Klicka här för att komma till artikeln på DN:s webbplats.

2009

Varning för nya Bonnieravtal!

Bonnierförlagen har i dagarna påbörjat en satsning där förlaget skickar ut nya avtal för bl.a. e-böcker där man erbjuder författarna, på flera punkter, usla villkor. Avtalen är exklusiva men saknar utgivningsplikt för förlaget. Uppsägningsmöjligheter för författaren saknas och rättighetsupplåtelsen blir därmed evig. Royalty baseras på förlagets nettointäkt vilken inte specificeras och ersättningen till författaren blir därmed helt godtycklig. Inget garantihonorar utgår.

Författarförbundet har redan aktivt varnat sina medlemmar att inte skriva på dessa avtal. Klicka här för mer information om detta.

Om du har fått avtal från Bonnierförlagen som gäller nyutgivning av dina verk som e-bok eller print-on-demand (s.k. beställningstryck) rekommenderar vi dig att inte skriva på dem utan skicka in avtalen till ALIS. Om du är ALIS-ansluten har vi möjlighet att, i enlighet med lämnat förvaltningsuppdrag, förhandla om bättre villkor för din räkning.

Kontakta oss med fördel via e-post till juridik(at)alis.org.

2009

Material om Google-uppgörelsen

Många upphovsmän hör av sig till ALIS med frågor om Google-uppgörelsen och vad den innebär rent konkret. Författarförbundet har sammanställt ett material om uppgörelsen som du kan läsa genom att klicka här.

Kompletterande information finns att läsa här.

2009

“Upphovsrätten en mänsklig rättighet”

Mats Söderlund, poet och ordförande i Sveriges Författarförbund skriver i dag i DN Kultur om upphovsrätten som en mänsklig rättighet – inte en vara – och hänvisar till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

– Det som kallas illegal fildelning eller upphovsrättsintrång och diskuteras i tekniska och juridiska termer är en kränkning av mina mänskliga rättigheter, skriver Söderlund bland annat.

Läs hela artikeln här.